การประชุมดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554


การประชุมดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554
 การประชุมดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ พิเศษ/2554 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ สำนักวิทยบริการ , สำนักคอมพิวเตอร์ , กองทะเบียนและประมวลผล , กองกิจการนิสิต และบุคลากรกลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ และกำหนดการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายจัดโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านให้แก่นิสิตที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 11-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ