“การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์”


“การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
 “การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์”  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการ “การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ ห้อง SC1-104 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต เอี่ยมเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย สิทธิศร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม GSP ของครูสาระคณิตศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การเป็นวิทยากร และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลากร และการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ชุมชน ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ ในการดำเนินงานระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ จะมีการดำเนินงานควบคู่กับโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LEEN มหาสารคาม) เพื่อเป็นการหนุนเสริมครูอีกทางหนึ่ง

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN จำนวน 20 คน และผู้ประสานงาน
จำนวน 2 คน รวม 22 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 14-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ