บุคลากร GE ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน (5ส.)


บุคลากร GE ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน (5ส.)
บุคลากร GE ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน (5ส.) width=

รายละเอียดข่าว

                เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 นายปริญญ์ งามสุทธิ ผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน (5ส.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 16-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ