โครงการ “เรียนรู้และทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการแบบบูรณาการ สำหรับอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย”


โครงการ “เรียนรู้และทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการแบบบูรณาการ สำหรับอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย”
  โครงการ   “เรียนรู้และทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการแบบบูรณาการ  สำหรับอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย”   width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการ “เรียนรู้และทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการแบบบูรณาการ สำหรับอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 โดยร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคอีสาน จาก ผศ.สมชาติ มณีโชติ , การบรรยายพิเศษ เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมอีสาน โดย ผศ.สมชาย นิลอาธิ และ เรื่อง อักษร ภาษา และเอกสารโบราณอีสาน โดย ผศ.วีณา วีสเพ็ญ และอาจารย์สมัย วรรณอุดร ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้นเป็นกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่
1. พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม สวนสาธารณะหนองข่า
2. พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตรเขมาจารีนุสรณ์
3. ศึกษาโบราณสถาน กู่สันตรัตน์
4. ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของพระธาตุนาดูน
5. ศึกษาบ้านอีสาน ณ สถาบันวิจัยวัยรุกขเวช
6. ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธาราม
7. ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การเป็นวิทยากร และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลากร และการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ชุมชน ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ ในการดำเนินงานระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ จะมีการดำเนินงานควบคู่กับโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LLEN มหาสารคาม) เพื่อเป็นการหนุนเสริมครูอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN จำนวน 41 คน วิทยากร จำนวน 7 คน และผู้ประสานงาน จำนวน 2 คน รวม 50 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ