โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ (KM) เพื่อเพิ่มทักษะการบริการด้านบุคลิกภาพ สำนักศึกษาทั่วไป


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ (KM) เพื่อเพิ่มทักษะการบริการด้านบุคลิกภาพ สำนักศึกษาทั่วไป
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ (KM)  เพื่อเพิ่มทักษะการบริการด้านบุคลิกภาพ  สำนักศึกษาทั่วไป  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2554 งานกิจการพิเศษ กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้(KM) เพื่อเพิ่มทักษะการบริการด้านบุคลิกภาพ
สำนักศึกษาทั่วไป เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิวดล พัฒนาจักร อาจารย์ผู้สอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เหมาะกับการให้บริการ และมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศึกทั่วไป รวม 36 คน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการบริการของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3 เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปได้มีทิศทางการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 24-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ