ประชุมหารือแนวทางการปรับร่างโครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตตำรา พ.ศ. 2553


ประชุมหารือแนวทางการปรับร่างโครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตตำรา พ.ศ. 2553
ประชุมหารือแนวทางการปรับร่างโครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตตำรา พ.ศ. 2553  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการปรับร่างโครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม , นางพวงทิพย์ ศรีไพรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง , อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป , นายปริญญ์ งามสุทธิ หัวหน้าสำนักงานสำนักศึกษาทั่วไป
และนางสาวนิชาภา ชัยชาญ จดบันทึกการประชุม
การประชุมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลิตตำราที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 20-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ