โครงการ “จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”


โครงการ “จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”
 โครงการ   “จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”  width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการ “การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ณ ห้อง SC1-200/3 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธาน และ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จิตต์จำนง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งการสอนแบบโครงงาน เป็นกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ โดยผู้เรียนเป็นผู้ค้นคิด วางแผน ลงมือ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยอาศัยเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เพื่อให้โครงงานสำเร็จภายใต้คำแนะนำ กระตุ้นความคิด กระตุ้นการทำงานของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้ดูแลโครงงานจะอำนวยความสะดวกในการทำโครงงาน ชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน ตลอดทั้งติดตามการวัดผลและประเมินผลโครงการด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ และกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงสร้างสรรค์

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ สู่ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาวิชาการ การประชุม การฝึกอบรม การเป็นวิทยากร และการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของบุคลากร และการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ชุมชน ดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ ในการดำเนินงานระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ จะมีการดำเนินงานควบคู่กับโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (LLEN มหาสารคาม) เพื่อเป็นการหนุนเสริมครูอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN จำนวน 20 คน วิทยากร จำนวน 3 คน และผู้ประสานงาน จำนวน 2 คน รวม 25 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 29-03-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ