การปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554


การปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554
การปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา  2554 width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการกล่าวแนะนำหน่วยงานและขอบเขตการให้บริการแก่นิสิต โดยผู้บริหารและผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักศึกษาทั่วไป , นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักวิทยบริการ , นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ จากกองทะเบียนและประมวลผล , นายจักริน เพชรสังหาร จากกองคลังและพัสดุ และอาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความภูมิใจและมั่นใจในตนเอง
2. เพื่อพัฒนาการคิดการมองโลกเชิงบวก การเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักศิลปะในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ สังคมที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีให้กับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า
5. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิสิตในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการเดินทาง

ประโยชน์จากโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 นี้ นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งยังสามารถนำรายวิชาที่เรียนนับเป็นหน่วยกิตในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร นอกจากนี้นิสิตยังได้เตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนนิสิต คณาจารย์ และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2554

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ