สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการแก่นิสิตในการให้คำปรึกษาด้านตารางเรียน และตารางสอบ


สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการแก่นิสิตในการให้คำปรึกษาด้านตารางเรียน และตารางสอบ
สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการแก่นิสิตในการให้คำปรึกษาด้านตารางเรียน และตารางสอบ  width=

รายละเอียดข่าว

                งานตารางเรียนตารางสอบ กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป และช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เช่น
1. การตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ
2. การขอค้นหาเลขที่นั่งสอบ (กรณีนิสิตที่ถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน)
3. การขอสอบย้อนหลัง (กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่นิสิตจะขอยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังนั้น จะรับและพิจารณาเพียง 2 กรณี คือ 1. ป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการป่วยอย่างชัดเจน 2. มีคำสั่งให้ไปราชการของมหาวิทยาลัย เท่านั้น)

ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดให้บริการในวันราชการเวลา 08.30 - 20.00 น. และวันหยุดราชการเวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 01-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ