โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์บุคลากรสามสำนัก ครั้งที่ 1


โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์บุคลากรสามสำนัก ครั้งที่ 1
 โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์บุคลากรสามสำนัก  ครั้งที่  1   width=

รายละเอียดข่าว

                 สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักวิทยบริการ ร่วมกันจัด“โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์บุคลากรสามสำนัก ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ มีพิธีเปิดโครงการโดยมี ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักวิทยบริการ ได้สร้างความสามัคคี ได้พบปะแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานซึ่งกันและกัน และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทั้งสามสำนักอีกด้วย ต่อมา เวลา 10.00 น. ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างทิศทางการบริการอย่างมืออาชีพ”และกิจกรรม “เสริมต่อก่อจุดยืน” โดยอาจารย์ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ อาจารย์ประจำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี โดยมีการแข่งขัน ชักกะเย่อ ปิดตาตีปีบ กินวิบาก วิ่งผลัดฮูลาฮูฟ และการแข่งขันแชร์บอล โดยการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรต่างสำนัก และก่อให้เกิดความสามัคคี จากนั้นช่วงเย็น เวลา 18.30 น. มีการจัดเลี้ยง มอบรางวัล และกิจกรรมนันทนาการอีกด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ