ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป     width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 สำนักศึกษาทั่วไป นำโดย อาจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้ให้การต้อนรับ พร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร วงรอบปีการศึกษา 2552 นำเสนอแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ชาฮีร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบปีการศึกษา 2552 ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพในในดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา พร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 23-07-2010  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ