สำนักศึกษาทั่วไปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553


สำนักศึกษาทั่วไปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553
 สำนักศึกษาทั่วไปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก โดยมีอาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วยอาจารย์กนกกุล มาเวียง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไปมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ขอรับการประเมิน 7 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับคะแนนที่ไม่เป็นทางการ 4.73 อยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 27-04-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ