โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 width=

รายละเอียดข่าว

                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์คจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจในการเขียนตำรา / เอกสารประกอบการสอน สามารถเขียนตำราเพื่อใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ รวมทั้งการทำวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อันจะสามารถนำประโยชน์มาพัฒนาแนวทาง วิธีการจัดการเรียนการสอนต่อไป

การจัดโครงการฯ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง โดยอาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันสร้างประมวลรายวิชา และวางรูปแบบการจัดการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ ให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตสูงสุด

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด บรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตตำราวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ และ อาจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา บรรยายเรื่อง เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการ และอาจารย์ จำนวนกว่า 140 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 06-05-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ