การอบรมหลักสูตร : การจัดการความรู้และจิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้


การอบรมหลักสูตร : การจัดการความรู้และจิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
การอบรมหลักสูตร : การจัดการความรู้และจิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ width=

รายละเอียดข่าว

                สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้” ได้จัดโครงการอบรมประจำปี 2554 ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรที่ 1 : การจัดการความรู้และจิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วีณา วีสเพ็ญ , อาจารย์ธวัช ชินราศรี และทีมผู้สอนรายวิชามนุษย์กับการเรียนรู้ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับบุคลากร องค์กรและหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครูโครงการ LLEN และผู้ประสานงาน รวม 20 คน

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-05-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ