การประชุม หารือแนวทางการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3


การประชุม หารือแนวทางการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3
 การประชุม หารือแนวทางการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (MSU-Test)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (MSU-Admissions Test)  ครั้งที่  3  width=

รายละเอียดข่าว

                 เมื่อวันวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนจาก เทศบาลเมืองมหาสารคาม , องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ 3 เข้าร่วมการพิจารณาหารือในครั้งนี้ด้วย

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบหมายให้สำนักศึกษาทั่วไปดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (MSU-Test) ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และในปี 2554 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ความเห็นชอบให้สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคามและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้คะแนนสอบโครงการจัดสอบฯ ดังกล่าว การจัดสอบในครั้งที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดสอบที่สนามสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความจุ 3,500 คน และสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความจุ 900 คน รวมทั้งสิ้น 4,400 คน ในการนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินการย่อยการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ด้วย

คำสำคัญ :
   
 
ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา   คำธานี  
บันทึกข้อมูล 10-05-2011  
 
ผู้อนุมัติ : ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา   ศักดิ์คำดวง  
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

ประมวลภาพ