รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวชี้วัด  1.2.6  ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ระดับคณะ-วิทยาลัย)

 

þ   รอบ 12 เดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

 

 
 


รายงาน    : คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: Microsoft Word เพิ่มออฟชั่น AI ช่วยแนะนำรูปแบบการเขียนได้

 

เกณฑ์

เอกสารอ้างอิง

1. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  0035001  หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  สำหรับ

คณะ-วิทยาลัย หรือสำหรับหลักสูตร

-1.2.6-1/1-มคอ.3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

-1.2.6-1/2-มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

2. มีรายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ.5)

-1.2.6-2/1-มคอ.5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

-1.2.6-2/2-มคอ.5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

3. มีการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา  0035001  หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับคณะ-วิทยาลัยอื่นๆ ที่คณะมหาวิทยาลัยหรือสำนักศึกษาทั่วไปจัดขึ้น

-1.2.6-3/1-บันทึกข้อความที่ ศธ  0530.25/สน2738 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

-1.2.6-3/2-บันทึกข้อความที่ ศธ 0530.25/สน511  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2562

4. มีผลการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  0035001  หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  ของคณะ-วิทยาลัย หรือสำหรับหลักสูตร

-1.2.6-4/1-หนังสือรายงานผลการถอดบทเรียนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001)  ปีการศึกษา 2561

5. มีการรายงานผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนเป้าหมายต่อมหาวิทยัลยหรือหน่วยงาน

ผู้ประสานงาน (สำนักศึกษาทั่วไป)

-1.2.6-5/1-หนังสือขอรายงานผลการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนเป้าหมาย

-1.2.6-5/2-บันทึกข้อความที่ อว 0605.25/สน1466 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562