ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 งานก่อสร้าง
 การจ้างคววบคุมงาน
 การจ้างออกแบบ
 การจ้างที่ปรึกษา
 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง