Current Poll Results

Current Poll Results

กรุณาเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับ

มากที่สุด
151 (39.43%)
มาก
72 (18.8%)
ปานกลาง
72 (18.8%)
น้อย
88 (22.98%)

จำนวนผู้ Votes ทั้งหมด: 383 คน

Go back

Copyright 2010 @ Genedu of Mahasarakham Uinversity · GENEDU