ข่าว / ประกาศ ทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศวันที่ 05-07-2017
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 13-06-2017
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 25-05-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2559 (สอบวันที่ 20 พ.ค. 60) ประกาศวันที่ 18-05-2017
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์ ประกาศวันที่ 16-05-2017
Annoucement :The 1/2017 recruitment of teacher to perform a duty in the Office of General Education ประกาศวันที่ 16-05-2017
ตารางเทียบเคียงรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 08-05-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2559 รายวิชา 0031002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกาศวันที่ 04-05-2017
ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 30-03-2017
ประกาศโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 21-03-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2/2559 (สอบวันที่ 18 มี.ค. 60) ประกาศวันที่ 17-03-2017
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 02-03-2017
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 23-02-2017
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 17-02-2017
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ประกาศวันที่ 03-02-2017
ประกาศผลสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 52 อัน ประกาศวันที่ 03-02-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประกาศวันที่ 19-01-2017
เลขที่นั่งเรียนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 16-01-2017
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ประกาศวันที่ 12-01-2017
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ประกาศวันที่ 09-01-2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2559 (สอบวันที่ 5 ม.ค. 60) ประกาศวันที่ 04-01-2017
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ประกาศวันที่ 27-12-2016
สอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 52 อัน ประกาศวันที่ 27-12-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2559 (สอบวันที่ 22 ธ.ค. 59) ประกาศวันที่ 21-12-2016
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559) ประกาศวันที่ 19-12-2016
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/70 แกรม จำนวน 7,000 รีม ประกาศวันที่ 08-12-2016
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 18-11-2016
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 ประกาศวันที่ 17-10-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2559 ประกาศวันที่ 14-10-2016
ประกาศผลสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 26-08-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ประกาศวันที่ 23-08-2016
สำนักศึกษาทั่วไปรับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา ประกาศวันที่ 08-08-2016
The 2/2016 recruitment of teacher 1 position ประกาศวันที่ 08-08-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2558 ประกาศวันที่ 28-07-2016
ประกาศแนวปฏบัติว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 14-07-2016
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 55 รายการ ประกาศวันที่ 08-07-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3/2558 ประกาศวันที่ 01-07-2016
เทียบเคียงรายวิชา 2558 กับ 2549 ประกาศวันที่ 16-05-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2558 ประกาศวันที่ 13-05-2016
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักวิชาการศึกษา) ประกาศวันที่ 10-05-2016
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 19-04-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภาระกิจ 1/2559 ประกาศวันที่ 05-04-2016
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 2/2558 ประกาศวันที่ 21-03-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2558 (ครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 17-03-2016
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล จำนวน 65 เครื่อง ประกาศวันที่ 17-03-2016
Annoucement Office of General Education, Mahasarakham University Subject:The 1/2016 recruitent of te ประกาศวันที่ 07-03-2016
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศวันที่ 07-03-2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2558 (กรณีไปสอบ GAT-PAT) ประกาศวันที่ 04-03-2016
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 29-02-2016
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 29-02-2016
แนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ประกาศวันที่ 29-02-2016
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 65 เครื่อง ประกาศวันที่ 17-02-2016
ตารางการเทียบเคียงรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 15-02-2016
คำสั่งไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ ประกาศวันที่ 05-02-2016
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2558 ประกาศวันที่ 02-02-2016
แบบฟอร์มรายงานโครงการและรายงานการฝึกอบรม ประกาศวันที่ 08-01-2016
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 30-12-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1-2558 ประกาศวันที่ 17-12-2015
ประกาศเรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 26-11-2015
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการสำเนาจากมิเตอร์เครื่องพิมพ์สีและขาว-ดำ ประกาศวันที่ 16-11-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 30-10-2015
สอบราคาจ้างเหมาบริการสำเนาจากมิเตอร์เครื่องพิมพ์สีและขาว-ดำ จำนวน 1 งาน ประกาศวันที่ 29-10-2015
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 27-10-2015
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบและประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารราชนครินทร์ มหาสารคาม ประกาศวันที่ 19-10-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2558 ประกาศวันที่ 15-10-2015
กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 16 – 18 ตุลาคม 2558 จังหวัดหนองคาย ประกาศวันที่ 15-10-2015
คำสั่งเดินทางไปราชการ โครงการเพื่อร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 16-18 ต.ค. 2558 ประกาศวันที่ 14-10-2015
ยกเลิกประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบและประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 02-10-2015
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบและประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ ประกาศวันที่ 19-09-2015
ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 02-09-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2558 ประกาศวันที่ 27-08-2015
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีสอบราคา ประกาศวันที่ 14-08-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3-2557 ประกาศวันที่ 29-07-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3/2557 ประกาศวันที่ 10-07-2015
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 03-07-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 3/2557 ประกาศวันที่ 02-07-2015
ขอเชิญอาจารย์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตตำราเอกสารการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 26-06-2015
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศวันที่ 16-06-2015
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาอาคารราชนครินทร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 15-06-2015
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บของ จำนวน 1 หลัง ประกาศวันที่ 11-06-2015
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำอาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 09-06-2015
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2558 ประกาศวันที่ 08-06-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้ง ประกาศวันที่ 03-06-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2-2557 ประกาศวันที่ 28-05-2015
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บของ จำนวน 1 หลัง ประกาศวันที่ 22-05-2015
ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไปรับสมัครลูกจางชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำป 2558 ประกาศวันที่ 20-05-2015
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาอาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 19-05-2015
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบ ประกาศวันที่ 16-05-2015
คำสั่งไปราชการฯ ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ประกาศวันที่ 07-05-2015
สำนักศึกษาทั่วไปขอเชิญชวนอาจารย์สมัครสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558 ประกาศวันที่ 30-04-2015
ผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 24 เครื่อง ประกาศวันที่ 28-04-2015
ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไปรับสมัครลูกจางชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำป 2558 ประกาศวันที่ 22-04-2015
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 24 เครื่อง ประกาศวันที่ 07-04-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2557 ประกาศวันที่ 20-03-2015
แจ้งไปราชการและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ประกาศวันที่ 19-02-2015
ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักศึกษาทั่วจำนวน 176 รายการ ประกาศวันที่ 17-02-2015
ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักศึกษาทั่วจำนวน 176 รายการ ประกาศวันที่ 17-02-2015
ผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของสำนักศึกษาทั่วจำนวน 176 รายการ ประกาศวันที่ 17-02-2015
การขายพัสดุ ประกาศวันที่ 09-02-2015
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ ประกาศวันที่ 26-01-2015
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 600000 บีทียู ประกาศวันที่ 19-01-2015
ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 16-01-2015
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ประกาศวันที่ 07-01-2015
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2558 ประกาศวันที่ 05-01-2015
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 60000 บีทียู จำนวน 24 เครื่อง ประกาศวันที่ 26-12-2014
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 24-12-2014
สอบราคาซื้อเครื่องเลือกสัญญาณภาพ จำนวน 18 เครื่อง ประกาศวันที่ 19-12-2014
สอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ประกาศวันที่ 19-12-2014
ประกาศ กำหนดการเรื่อง วัน-เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประกาศวันที่ 17-12-2014
ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 430 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 16-12-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ประกาศวันที่ 28-11-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างฯ ประกาศวันที่ 25-11-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประกาศวันที่ 13-11-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ประกาศวันที่ 13-11-2014
แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ ประกาศวันที่ 08-09-2014
แนวปฏิบัติการยืมครุภัณฑ์-พัสดุออนไลน์ ประกาศวันที่ 08-09-2014
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50000 บีทียูฯ ประกาศวันที่ 08-08-2014
สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง(พร้อมติดตั้ง)ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 01-08-2014
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50000 บีทียู จำนวน 25 เครื่อง(พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 24/07/2557
สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประกาศวันที่ 08-07-2014
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง ประกาศวันที่ 08-07-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายพัสดุ ประกาศวันที่ 20-06-2014
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 25 วิชา ประกาศวันที่ 09-04-2014
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 03-04-2014
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 03-04-2014
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 03-04-2014
ผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง ประกาศวันที่ 04-03-2014
ผลสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง ประกาศวันที่ 04-03-2014
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 62600 BTU จำนวน 30 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 30-01-2014
แก้ไขเพิ่มเติมและขยายวันรับเอกสารสอบราคา ยื่นซองสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 14 ประกาศวันที่ 30-01-2014
ผลการสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 150 ชุด (พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 27-01-2014
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTU จำนวน 14 เครื่อง ประกาศวันที่
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 62600 BTU จำนวน 30 เครื่อง ประกาศวันที่
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง (แก้ไข) ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพืวเตอร์ จำนว ประกาศวันที่ 16-01-2014
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อ ประกาศวันที่ 09-01-2014
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง ประกาศวันที่ 02-01-2014
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ จำนวน 4 เครื่อง ประกาศวันที่ 02-01-2014
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ จำนวน 4 เครื่อง ประกาศวันที่ 12-12-2013
ประกาศสอบราคาซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 12 จอ (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีสอบราคา ประกาศวันที่ 02-12-2013
ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธี ประกาศวันที่ 30-11-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556 ประกาศวันที่ 19-11-2013
เรื่อง การขายพัสดุ ประกาศวันที่ 14-10-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2556 ประกาศวันที่ 11-10-2013
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 09-09-2013
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ประกาศวันที่ 23-08-2013
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 23-08-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2556 ประกาศวันที่ 21-08-2013
สอบราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งสำหรับห้องเรียนรวม จำนวน 5 ห้อง ประกาศวันที่ 16-08-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2556 ประกาศวันที่ 16-08-2013
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด ประกาศวันที่ 08-08-2013
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 31-07-2013
ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว จำนวน 17 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 31-07-2013
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ประกาศวันที่ 30-07-2013
ประกาศสอบราคาซื้อแผ่นเลคเชอร์ จำนวน 1,000 แผ่น และ ตัวยึด 2,000 ตัว ประกาศวันที่ 30-07-2013
ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 250 ชุด ประกาศวันที่ 18-07-2013
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. -21 ก.ค. 56 ประกาศวันที่ 21-06-2013
ปฏิทินการทดสอบ MSU English Exit-Exam ภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. – 31 ก.ค. 56 ประกาศวันที่ 12-06-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3/2555 ประกาศวันที่ 30-05-2013
การเทียบเคียงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประกาศวันที่ 23-05-2013
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ประกาศวันที่ 02-05-2013
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 18 รายวิชา ประกาศวันที่ 02-05-2013
สอบราคาซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมระบบ จำนวน 1 ระบบ (พร้อมติดตั้ง) ประกาศวันที่ 29-04-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3/2555 ประกาศวันที่ 25-04-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 3/2555 ประกาศวันที่ 24-04-2013
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประกาศวันที่ 19-04-2013
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศวันที่ 10-04-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 3/2555 ประกาศวันที่ 26-03-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 18-03-2013
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกาศวันที่ 08-03-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2555 (รอบที่ 2) ประกาศวันที่ 06-03-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 2/2555 ประกาศวันที่ 01-03-2013
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศวันที่ 25-02-2013
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกาศวันที่ 31-01-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 18-01-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 2/2555 ประกาศวันที่ 10-01-2013
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ประกาศวันที่ 09-01-2013
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ประกาศวันที่ 09-01-2013
ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกาศวันที่ 27-12-2012
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน 2556 ประกาศวันที่ 26-12-2012
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน 2556 ประกาศวันที่ 26-12-2012
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ ประกาศวันที่ 17-12-2012
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศวันที่ 14-12-2012
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2555 ประกาศวันที่ 20-11-2012
ประกาศ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 12-11-2012
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการเด็กดีมีที่เรียน" ประกาศวันที่ 06-11-2012
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2555 ประกาศวันที่ 12-10-2012
Download รูปแบบหนังสือราชการ ประกาศวันที่ 03-10-2012
รายงานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1/2555 ประกาศวันที่ 24-09-2012
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประกาศวันที่ 22-02-2012
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 (MSU-Admissions Test) ประกาศวันที่ 22-02-2012
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ประกาศวันที่ 17-02-2012
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ประกาศวันที่ 16-02-2012
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (การเงิน) ประกาศวันที่ 15-02-2012
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 10 เครื่อง ประกาศวันที่ 25-01-2012
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศวันที่ 20-01-2012
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายได้ ปี 2555 รายวิชาศึกษาทั่วไปคืนคณะ ภาคเรียนที่ 2/2554 ประกาศวันที่ 16-12-2011
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่แม่ข่าย (Server) ประกาศวันที่ 28-11-2011
ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประกาศวันที่ 09-11-2011
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ประกาศวันที่ 07-11-2011
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) ประกาศวันที่ 07-11-2011
ร่าง รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษา 1/2554 ประกาศวันที่ 06-10-2011
ร่าง รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา 1/2554 ประกาศวันที่ 06-10-2011
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 05-10-2011
ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 ประกาศวันที่ 02-08-2011
รับสมัครนิสิตเข้าทดสอบวัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศวันที่ 11-07-2011
แบบแสดงรายละเอียดลักษณะข้อสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-07-2011
แบบฟอร์มการขอตรวจสอบคะแนนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 10-01-2011
ประกาศ การรับสมัครสอบโครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประกาศวันที่ 21-06-2011
Download แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ 1/2554 ประกาศวันที่ 20-06-2011
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554(หลักสูตรใหม่) ประกาศวันที่ 07-06-2011
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554(หลักสูตรเก่า) ประกาศวันที่ 07-06-2011
ประกาศการจ้างนิสิตช่วยงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 06-06-2011
แจ้งอัตราการเบิกจ่ายค่าสอน ปีการศึกษา 3/2554และโครงการเรียนล่วงหน้า ประกาศวันที่ 01-06-2011
การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง 2549 และ 2554 ประกาศวันที่ 01-06-2011
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการให้ความคิดเห็นและเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกาศวันที่ 18-05-2011
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2554 ประกาศวันที่ 18-05-2011
รับสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-05-2554
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ ประกาศวันที่ 29-04-2011
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบที่ 2) ประกาศวันที่ 14-03-2011
ใบสรุปเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2553 ประกาศวันที่ 06-03-2011
สำนักศึกษาทั่วไปประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศวันที่ 02-03-2011
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 28-02-2011
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 17-02-2011
การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2554 (รอบที่ 2) ประกาศวันที่ 07-02-2011
แจ้งเวียนประกาศฯ เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกาศวันที่ 24-01-2011
เปิดรับสมัครโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 11-01-2011
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 29-12-2010
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 29-12-2010
ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศวันที่ 27-12-2010
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2553 รอบที่ 1 ประกาศวันที่ 20-12-2010
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตา MSU-Test ประกาศวันที่ 25-11-2010
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท ประกาศวันที่ 24-11-2010
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท ประกาศวันที่ 22-11-2010
ขอเชิญชวนร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชิงเงินรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 16-11-2010
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยใช้โควตา ระบบรับตรง(MSU-Test) ประกาศวันที่ 16-11-2010
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศวันที่ 08-11-2010
การชี้แจงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 08-11-2010
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ กลางภาค 2/2553 ประกาศวันที่ 02-11-2010
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ประกาศวันที่ 22-10-2010
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบในโครงการของสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 12-10-2010
รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการห้องเรียนรวม ประกาศวันที่ 12-10-2010
ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประชาชน ประกาศวันที่ 04-10-2010
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 03-10-2010
ประกาศฯ เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 01-10-2010
ใบสรุปผลการเรียนของนิสิต ประกาศวันที่ 23-08-2010
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศวันที่ 30-07-2010
ปรับอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 22-07-2010
สำนักศึกษาทั่ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศวันที่ 09-07-2010
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 18-06-2010
โครงการขอรับทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต ประกาศวันที่ 16-06-2010
แบบฟอร์มการเทียบโอนต่างสถาบัน ประกาศวันที่ 08-06-2010
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง นโยบายการใช้ครุภัณฑ์/โสตทัศนูปกรณ์ร่วมกันทั้งภายใน ประกาศวันที่ 07-06-2010
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนรวม ประกาศวันที่ 26-05-2010
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสารสนเทศ ปีการศึกษา2553 ประกาศวันที่ 26-05-2010
ร่างมติที่ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู ประกาศวันที่ 06-05-2010
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหา ประกาศวันที่ 27-04-2010
"โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหหาสารคาม ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 21-04-2010