ข่าวสำนักศึกษาทั่วไปทั้งหมด
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2559 ประกาศวันที่ 30-11-2016
GE มอบหนังสือประกอบการเรียนการสอนให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประกาศวันที่ 30-11-2016
มมส ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศวันที่ 30-11-2016
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (Improvement Plan) และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 30-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศวันที่ 30-11-2016
GE เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประกาศวันที่ 30-11-2016
GE เข้ารับการตรวจประเมิน กพร ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 30-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประกาศวันที่ 30-11-2016
โครงการการพัฒนาชุมชนบ้านปอพานให้เป็นที่พักวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ประเภทนักเรียน นิสิตและนักศึกษาสำหรับพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประกาศวันที่ 30-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ประกาศวันที่ 16-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกาศวันที่ 16-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประกาศวันที่ 16-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประกาศวันที่ 16-11-2016
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 16-11-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2559 ประกาศวันที่ 16-11-2016
โครงการพัฒนาแผนการดำเนินงานรายบุคคลของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 16-11-2016
“เด็กดีมีที่เรียน คืนถิ่นทำดี” ปีที่ 2 ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรพ์ ประกาศวันที่ 04-11-2016
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มมส ประกาศวันที่ 02-11-2016
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษฯ (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 02-11-2016
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 02-11-2016
กฐินสามัคคี และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข) ประกาศวันที่ 27-10-2016
การฟังธรรมะบรรยาย เรื่อง งานบุญกฐิน ประกาศวันที่ 27-10-2016
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (Improvement Plan) และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 27-10-2016
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ประกาศวันที่ 27-10-2016
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ประกาศวันที่ 27-10-2016
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานวันปิยมหาราช วางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประกาศวันที่ 26-10-2016
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 26-10-2016
ม.มหาสารคาม รวมดวงใจแปรอักษรภาพหัวใจล้อม ๙ MSU แสดงความอาลัยฯ ประกาศวันที่ 26-10-2016
มรภ.ชัยภูมิ ศึกษาดูงาน สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประกาศวันที่ 14-10-2016
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป พร้อมใจอธิษฐานขอให้ “ในหลวง”ทรงหายจากอาการประชวร ประกาศวันที่ 14-10-2016
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ประกาศวันที่ 14-10-2016
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศวันที่ 14-10-2016
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 0031 003 : ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 5 ประกาศวันที่ 10-10-2016
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศวันที่ 10-10-2016
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 8 ปี ประกาศวันที่ 28-09-2016
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 27-09-2016
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มมส ประกาศวันที่ 23-09-2016
การประชุมกำกับติดตาม/วิพากย์การเขียนผลการดำเนินงาน กพร. สำนักศึกษาทั่วไป รอบ 10 เดือน ประกาศวันที่ 21-09-2016
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการผลิตเอกสารประกอบการสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 21-09-2016
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 21-09-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2559 ประกาศวันที่ 15-09-2016
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ “STARTUP” จุดประกายความคิดการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบใหม่ในยุคดิจิทัล ประกาศวันที่ 13-09-2016
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2559 ประกาศวันที่ 13-09-2016
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 13-09-2016
การประชุมวิพากย์ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาภายในสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 23-08-2016
กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพกายและใจ ประกาศวันที่ 23-08-2016
การทดสอบเพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประกาศวันที่ 22-08-2016
การประชุมหารือด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไปกับบุคลากรกลุ่มงานวิชาการและประเมินผล ประกาศวันที่ 22-08-2016
ผอ.สำนักคอมพิวเตอร์ แสดงความยินดี ผอ.สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 22-08-2016
การประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 22-08-2016
พิธีส่งและรับมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 22-08-2016
การปฐมนิเทศนิสิตที่ได้รับทุนนิสิตแกนนำโครงการเด็กดีมีที่เรียน และทุนนิสิตแกนนำฯ ประกาศวันที่ 15-08-2016
บุคลากร GE ร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี ประกาศวันที่ 15-08-2016
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2559 ประกาศวันที่ 15-08-2016
บุคลากร GE เข้าร่วมประเพณีลงแขกปักดำนา เฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประกาศวันที่ 15-08-2016
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกาศวันที่ 15-08-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2559 ประกาศวันที่ 15-08-2016
บุคลากร GE ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพ ประกาศวันที่ 15-08-2016
GE ร่วมพิธีรับและส่งมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส ประกาศวันที่ 11-08-2016
GE ให้บริการนิสิตในการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 11-08-2016
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0031 003 : ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน ครั้งที่ 2/2559 ประกาศวันที่ 11-08-2016
การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 11-08-2016
สำนักศึกษาทั่วไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศวันที่ 11-08-2016
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 11-08-2016
การประชุมเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน/วิพากษ์การเขียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-08-2016
พิธีรับและส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส ประกาศวันที่ 11-08-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ประกาศวันที่ 11-08-2016
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสื่อเผยแพร่จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-08-2016
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รดน้ำขอพรหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ประกาศวันที่ 11-08-2016
การประชุมเพื่อเลือกตัวแทนบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-08-2016
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 11-08-2016
โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 10-08-2016
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 10-08-2016
การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 2558 ประกาศวันที่ 10-08-2016
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 10-08-2016
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 ประกาศวันที่ 22-07-2016
การทดสอบเพื่อวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประกาศวันที่ 22-07-2016
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวิกฤตไทย วิกฤตโลก กับความจำเป็นที่ต้องน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต" ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมหารือการใช้ประตูอัตโนมัติที่จอดรถอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ประกาศวันที่ 22-07-2016
โครงการติว English Exit-Exam สัญจร ประจำปี 2559 แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ประกาศวันที่ 22-07-2016
โครงการติว English Exit-Exam สัญจร ประจำปี 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กลุ่มงานสารสนเทศ ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมพิจารณาและวิเคราะห์รูปแบบ เพื่อกำหนดกรอบการนำเสนอเนื้อหาในจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 22-07-2016
นิสิตโครงการเด็กดีมีที่เรียน ร่วมจัดนิทรรศการในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประกาศวันที่ 22-07-2016
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน เพื่อการเรียนรู้และเสริมพลัง” ประกาศวันที่ 22-07-2016
โครงการทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารงาน สำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559-2563) ประกาศวันที่ 22-07-2016
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ประกาศวันที่ 22-07-2016
โครงการติว English Exit-Exam สัญจร ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกาศวันที่ 08-06-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ประกาศวันที่ 08-06-2016
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป (KM) ประกาศวันที่ 08-06-2016
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศวันที่ 08-06-2016
การจัดการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 08-06-2016
การชี้แจงหลักปฏิบัติในการทดสอบ Msu English Exit-Exsam ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 08-06-2016
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ MSU English Exit-Exam ประจำปี 2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
โครงการติว English Exit-Exam สัญจร ประจำปี 2559 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศวันที่ 11-02-2016
การอบรมการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ประกาศวันที่ 11-02-2016
การปฏิบัติงานของนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (Lecturer Assistant) ประกาศวันที่ 11-02-2016
โครงการวิพากย์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
โครงการติว English Exit-Exam สัญจร ประจำปี 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศวันที่ 11-02-2016
คณบดีคณะนิติศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผอ.GE ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่1/2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุม KM กลุ่มงานสารสนเทศ ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุม KM กลุ่มงานสารสนเทศ ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุม KM กลุ่มงานสารสนเทศ ประกาศวันที่ 11-02-2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 11-02-2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตินิสิตช่วยอาจารย์ (LA) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-02-2016
การให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ประกาศวันที่ 11-02-2016
การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 11-02-2016
Big Cleaning Day ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-02-2016
สวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 11-02-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 18/2558 ประกาศวันที่ 14-01-2016
สวัสดีปีใหม่ 2559 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 14-01-2016
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกาศวันที่ 14-01-2016
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 14-01-2016
โครงการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากฎหมายและจริยธรรม ประกาศวันที่ 14-01-2016
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกาศวันที่ 14-01-2016
โครงการอบรมพื้นฐานการเป็นนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (LA) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 14-01-2016
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบคัดเลือก) ประกาศวันที่ 14-01-2016
ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนารายวิชาศิลปะวิจักษ์ ประกาศวันที่ 06-01-2016
“ฝึกจิตพิชิตใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประกาศวันที่ 06-01-2016
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 17/2558 ประกาศวันที่ 06-01-2016
การประชุมอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 06-01-2016
การประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมกีฬา มมส ประกาศวันที่ 06-01-2016
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติฯ ประกาศวันที่ 06-01-2016
นิสิตจิตอาสาติวก่อนสอบปลายภาคให้รุ่นน้อง ประกาศวันที่ 06-01-2016
รับฟังสรุปผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 06-01-2016
GE เข้ารับการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 02-12-2015
การประชุมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ประกาศวันที่ 02-12-2015
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประกาศวันที่ 02-12-2015
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศวันที่ 26-11-2015
มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 26-11-2015
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศวันที่ 24-11-2015
รับฟังผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 19-11-2015
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ (MSU Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 19-11-2015
การตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 19-11-2015
การประชุมเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 19-11-2015
การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน GE และการใช้งาน Google for Education ประกาศวันที่ 19-11-2015
การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน GE และการใช้งาน Google for Education ประกาศวันที่ 19-11-2015
GE ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 19-11-2015
การสอบสัมภาษณ์ “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 12-11-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 16/2558 ประกาศวันที่ 10-11-2015
การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสอบสัมภาษณ์ “เด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 09-11-2015
การประชุมวิพากษ์ข้อสอบปลายภาครายวิชา 0034002 ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 09-11-2015
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน MSU English Exit-Exam ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 09-11-2015
การประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศวันที่ 04-11-2015
สำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส ประกาศวันที่ 04-11-2015
การประชุม KM กลุ่มงานสารสนเทศ ประกาศวันที่ 29-10-2015
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ประกาศวันที่ 27-10-2015
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนารายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 27-10-2015
โครงการพัฒนาองค์ความรู้การประกันคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 26-10-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032005 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศวันที่ 22-10-2015
การประชุม KM กลุ่มงานสารสนเทศ เรื่อง การเขียนแบบประเมินตนเอง ประกาศวันที่ 21-10-2015
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกาศวันที่ 19-10-2015
การประชุมเพื่อพิจารณากรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน) ประกาศวันที่ 15-10-2015
ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สัญจร ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศวันที่ 15-10-2015
ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สัญจร ประกาศวันที่ 14-10-2015
แสดงความยินดีในโอกาสที่มีทายาทคนที่สอง ประกาศวันที่ 14-10-2015
ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 14-10-2015
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (Improvement Plan) และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 09-10-2015
นิสิตจิตอาสาติวก่อนสอบให้รุ่นน้อง ประกาศวันที่ 09-10-2015
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0034 003 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 07-10-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 15/2558 ประกาศวันที่ 07-10-2015
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 4/2558 ประกาศวันที่ 01-10-2015
การประชุมหารือแนวทางการใช้อาคารเรียนสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 01-10-2015
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2557
ประกาศวันที่ 30-09-2015
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 7 ปี ประกาศวันที่ 30-09-2015
พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตจิตอาสา และมอบเกียรติบัตรนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (Lecturer Assistance : LA) สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 7 ปี ประกาศวันที่ 30-09-2015
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มมส ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035 001 : หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร” ประกาศวันที่ 30-09-2015
บุคลากร GE ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา ประกาศวันที่ 30-09-2015
โครงการ CAREER READY GUIDE “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การเรียนรูเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ มุงสูมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 4 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การอบรมการสร้างแบบทดสอบปรนัยรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 13/2558 ประกาศวันที่ 30-09-2015
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยและการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning ประกาศวันที่ 30-09-2015
ทีม บร. เปลี่ยนหลอดไฟอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 19-08-2015
IT DAY ครั้งที่ 11 “Digital Party” ประกาศวันที่ 18-08-2015
การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีสายล่อฟ้าอาคารราชนครินทร์ชำรุด ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 17-08-2015
โครงการ Big Cleaning Day ประจำป 2558 ประกาศวันที่ 17-08-2015
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกาศวันที่ 17-08-2015
สำนักศึกษาทั่วไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเซ่เกี๊ยก แซ่เจีย ประกาศวันที่ 17-08-2015
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตวิทยา (ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้) ประกาศวันที่ 17-08-2015
การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของอาจารย์พิเศษ ประกาศวันที่ 17-08-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2558 ประกาศวันที่ 17-08-2015
ทีม บร.ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ปกติ ประกาศวันที่ 17-08-2015
ประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน และวิชาภาษาญี่ปุ่น ประกาศวันที่ 07-08-2015
การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีสายล่อฟ้าอาคารราชนครินทร์ชำรุด ประกาศวันที่ 06-08-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2558 ประกาศวันที่ 06-08-2015
การทดสอบ MSU English Exit-Exam (รอบสอบซ่อมครั้งที่ 2/2558) ประกาศวันที่ 06-08-2015
สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการนิสิตในการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 04-08-2015
“บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ประกาศวันที่ 28-07-2015
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 28-07-2015
การประชุมชี้แจงข้อตกลงร่วมกันเรื่องแนวปฏิบัติพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง อาจารย์ ประกาศวันที่ 28-07-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประกาศวันที่ 28-07-2015
การประชุมหารือแนวทางการติดตั้งระบบน้ำประปาอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 28-07-2015
โครงการ “สร้างบัณฑิตนิสิตแกนนำ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 28-07-2015
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 5 ประกาศวันที่ 28-07-2015
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการให้บริการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประกาศวันที่ 14-07-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายและจริยธรรม ครั้งที่ 2/2558 ประกาศวันที่ 09-07-2015
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชามนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา ครั้งที่ 2/2558 ประกาศวันที่ 09-07-2015
ทีมงานบริหารห้องเรียนรวม ซ่อมบำรุงและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศวันที่ 09-07-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศิลปะวิจักษ์ ครั้งที่ 2/2558 ประกาศวันที่ 09-07-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2558 ประกาศวันที่ 07-07-2015
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาลัย สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 02-07-2015
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 02-07-2015
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสู่การทำวิจัย ประกาศวันที่ 02-07-2015
โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศวันที่ 29-06-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตวิทยา ประกาศวันที่ 26-06-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกาศวันที่ 26-06-2015
การประชุมการจัดการความรู้ KM สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 26-06-2015
การประชุมบุคลากรกลุ่มงานวิชาการและประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน 58 ประกาศวันที่ 25-06-2015
การประชุมวิพากษ์ SAR สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 24-06-2015
การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายและจริยธรรม ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 24-06-2015
การประชุมบุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 58 ประกาศวันที่ 24-06-2015
การประชุมเพื่อพิจารณาหารือการนำ Google Apps มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ประกาศวันที่ 24-06-2015
การประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสอบ (E-Testing) ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 22-06-2015
GE MSU ศึกษาดูงานการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศวันที่ 22-06-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2558 ประกาศวันที่ 17-06-2015
การตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 17-06-2015
การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 17-06-2015
ประพรมน้ำมนต์ห้องทำงานสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 17-06-2015
การจัดการเรียนการสอนตามโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 11-06-2015
“บุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะสงสางเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ประกาศวันที่ 10-06-2015
การเรียนรูเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ มุงสูมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 08-06-2015
การทดสอบเพื่อวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษฯ English Exit-Exam (สอบซ่อมครั้งที่ 2) ประกาศวันที่ 08-06-2015
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประกาศวันที่ 08-06-2015
สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศวันที่ 02-06-2015
สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศวันที่ 02-06-2015
สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศวันที่ 02-06-2015
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์อีสาน ครั้งที่ 1 โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์อีสาน ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 29-05-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2558 ประกาศวันที่ 25-05-2015
รางวัลนิสิตผู้มีคะแนนสอบสูงสุดในการทดสอบหลังเรียนภาษาอังกฤษ ประกาศวันที่ 25-05-2015
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ห้องพักผู้เชี่ยวชาญ ประกาศวันที่ 25-05-2015
ทีม บร. ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขระบบไฟ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (sc2) ประกาศวันที่ 25-05-2015
การสำรวจบริเวณที่ติดตั้งสายล่อฟ้า อาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 25-05-2015
การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเรียนรวม RN1-604 อาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 25-05-2015
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศวันที่ 25-05-2015
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 25-05-2015
การพัฒนาเครือข่ายนิสิตผู้ช่วยอาจารย์ (LA ประกาศวันที่ 25-05-2015
โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 25-05-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 6/2558 ประกาศวันที่ 25-05-2015
การประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559-2563) ประกาศวันที่ 11-05-2015
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 11-05-2015
ทีมแม่บ้านประจำอาคารราชนครินทร์ ร่วมกับทำความสะอาดห้องพักผู้เชี่ยวชาญ ประกาศวันที่ 01-05-2015
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จันที ศรีธรณ์ ประกาศวันที่ 01-05-2015
โครงการติวภาษาอังกฤษสัญจร ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศวันที่ 01-05-2015
สำนักศึกษาทั่วไปออกหน่วยให้บริการการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 01-05-2015
สำนักศึกษาทั่วไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันที ศรีธรณ์ ประกาศวันที่ 01-05-2015
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
งานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
บุคลากร GE รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 29-04-2015
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ มมส 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการติวภาษาอังกฤษสัญจร ณ คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศวันที่ 29-04-2015
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ BP (Best Practice) และฝึกทักษะ ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการติวภาษาอังกฤษสัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการติวภาษาอังกฤษสัญจร ณ คณะนิติศาสตร์ ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการติวภาษาอังกฤษสัญจร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรมสงกรานต์และกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
การเรียนรูเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ มุงสูมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการติวภาษาอังกฤษสัญจร ณ คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมวางแผนจัดโครงการเรียนล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 29-04-2015
ประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมจัดการความรู้ ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมพิจารณาและวิเคราะห์รูปแบบ เพื่อกำหนดกรอบการนำเสนอเนื้อหาในจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการติว English Exit-Exam สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
การบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ประกาศวันที่ 29-04-2015
บุคลากร GE ร่วมขบวนแห่งานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 29-04-2015
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 16-04-2015
การประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศวันที่ 16-04-2015
การประชุมหารือเรื่องพื้นที่จอดรถบริเวณอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 16-04-2015
การประชุมหารือแนวทางการร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 23-03-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2558 ประกาศวันที่ 10-03-2015
แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 10-03-2015
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 10-03-2015
เวที PLC ครูเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การฝึกอบรมครูอนุบาลในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประกาศวันที่ 05-03-2015
การประชุม KM กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ประกาศวันที่ 03-03-2015
การประชุมเพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 03-03-2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวที PLC ครูเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประกาศวันที่ 24-02-2015
โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559 – 2563) ประกาศวันที่ 22-02-2015
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวที PLC ครูเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ประกาศวันที่ 17-02-2015
การเรียนรูเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ มุงสูมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 17-02-2015
การถ่ายทอดนโยบายการบริหารงาน สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2558 ประกาศวันที่ 16-02-2015
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมร กุตเสนา ประกาศวันที่ 13-02-2015
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (Wetlands for Our Future) “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตของเรา” ประกาศวันที่ 13-02-2015
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Active learning) และ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบริการสังคม (Service based learning) ประกาศวันที่ 13-02-2015
การทดสอบความรู้ความสามารถ MSU English Exit-Exam ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 03-02-2015
การประชุมเพื่อร่วมหารือและปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ประกาศวันที่ 29-01-2015
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 20-01-2015
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค ประกาศวันที่ 20-01-2015
การประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศวันที่ 19-01-2015
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศวันที่ 19-01-2015
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 19-01-2015
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ประกาศวันที่ 14-01-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 ประกาศวันที่ 13-01-2015
การประชุมวางแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 13-01-2015
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประกาศวันที่ 11-01-2015
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศวันที่ 10-01-2015
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ (MSU English Exit-Exsam) ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 08-01-2015
คณะผู้บริหารจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะนิติศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2558 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 08-01-2015
คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป สวัสดีปีใหม่ 2558 คณบดีคณะนิติศาสตร์และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศวันที่ 08-01-2015
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2558 ประกาศวันที่ 08-01-2015
คณะผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป สวัสดีปีใหม่ 2558 รองอธิการบดีและคณบดีคณะต่างๆ ประกาศวันที่ 06-01-2015
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2558 ประกาศวันที่ 06-01-2015
ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป สวัสดีปีใหม่ 2558 คณะผู้บริหาร มมส ประกาศวันที่ 06-01-2015
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 06-01-2015
สวัสดีปีใหม่ 2558 ประกาศวันที่ 26-12-2014
การถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักศึกษาทั่วไป ตอนที่ 2 ประกาศวันที่ 26-12-2014
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศวันที่ 25-12-2014
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพสู่อาเซียน ประกาศวันที่ 24-12-2014
โครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประกาศวันที่ 24-12-2014
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 ประกาศวันที่ 18-12-2014
การประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2557 ประกาศวันที่ 18-12-2014
โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ประกาศวันที่ 12-12-2014
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี มมส ประกาศวันที่ 11-12-2014
พิธีถวายพระพรในหลวง 5 ธันวามหาราช 2557 ประกาศวันที่ 11-12-2014
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2556-2557
ประกาศวันที่ 08-12-2014
การสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเข้าเป็นบุคลากร
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป
ประกาศวันที่ 08-12-2014
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการคุมสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 08-12-2014
ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป
ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
บัณฑิตวิทยาลัย “โฮมโพด” (HOME POD)
ประกาศวันที่ 08-12-2014
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 4/2557
ประกาศวันที่ 08-12-2014
การประชุมหารือการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ครั้งที่ 1/2557
ประกาศวันที่ 08-12-2014
โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558 ประกาศวันที่ 20-11-2014
สำนักศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ประกาศวันที่ 20-11-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายทุนและแนะแนวการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน ประกาศวันที่ 20-11-2014
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2557 และการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศวันที่ 20-11-2014
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2557 ประกาศวันที่ 20-11-2014
สำนักศึกษาทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ดร.สุริทอง ศรีสะอาด ประกาศวันที่ 07-11-2014
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2557 ประกาศวันที่ 07-11-2014
การประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนรวม ประกาศวันที่ 20-10-2014
ขบวนแห่ต้นเงินเพื่อร่วมงานกฐินสามัคคี มมส ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 20-10-2014
ประชุมชี้แจงการรับสมัคร “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2557 ประกาศวันที่ 15-10-2014
การประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการที่จอดรถบริเวณโดยรอบอาคารราชนครินทร์ ประกาศวันที่ 15-10-2014
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 15-10-2014
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 15-10-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตสำรองให้ผู้ป่วย ประกาศวันที่ 15-10-2014
พิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 01-10-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 01-10-2014
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 29-09-2014
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 29-09-2014
สำนักศึกษาทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อศักดิ์สิทธิ์ ราชาเหลา ประกาศวันที่ 26-09-2014
โครงการ “ติดตามการใช้หลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน” ประกาศวันที่ 22-09-2014
คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 22-09-2014
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ประกาศวันที่ 21-09-2014
การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
ประจำป 2557
ประกาศวันที่ 16-09-2014
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อม ในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 4/2557 ประกาศวันที่ 12-09-2014
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 4 ประกาศวันที่ 12-09-2014
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการเขียนตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกาศวันที่ 27-08-2014
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 4 (สอบซ่อมครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศวันที่ 27-08-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประกาศวันที่ 27-08-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี 2557 ประกาศวันที่ 13-08-2014
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 13-08-2014
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกรัก มมส น้องใหม่ร่วมปลูกหญ้า ประกาศวันที่ 05-08-2014
สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการนิสิตในการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 ประกาศวันที่ 05-08-2014
สำนักศึกษาทั่วไปพบนิสิต ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 31-07-2014
การประชุมวิเคราะห์รูปแบบจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 31-07-2014
ประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 11.1.3 ประกาศวันที่ 16-07-2014
วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 16-07-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ
ณ สำนักวิทยบริการ
ประกาศวันที่ 15-07-2014
การประชุมเพื่อกำกับติดตาม สอบทาน
ความถูกต้อง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก)
ประกาศวันที่ 15-07-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประกาศวันที่ 07-07-2014
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 07-07-2014
โครงการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศวันที่ 07-07-2014
การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันและเวลาสอบของรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาของคณะ ประกาศวันที่ 27-06-2014
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป” ประกาศวันที่ 23-06-2014
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 23-06-2014
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ ประกาศวันที่ 23-06-2014
คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 20-06-2014
กลุ่มงานสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประกาศวันที่ 20-06-2014
การประชุมเพื่อเลือกตัวแทนคณาจารย์หรือบุคลากรเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 20-06-2014
โครงการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประกาศวันที่ 16-06-2014
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5/2557 ประกาศวันที่ 13-06-2014
โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน ประกาศวันที่ 06-06-2014
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา : ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ประกาศวันที่ 06-06-2014
สำนักศึกษาทั่วไป เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.เสริมเกียรติ พรหมผุย ประกาศวันที่ 27-05-2014
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้วยกระบวนการ KM ประกาศวันที่ 08-05-2014
มมส บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเทียบเคียงสมรรถนะ ประกาศวันที่ 08-05-2014
โครงการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศวันที่ 29-04-2014
คณะผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 29-04-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศวันที่ 29-04-2014
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัย
การพัฒนาประสิทธิภาพงานประจำสู่งานวิจัย
ประกาศวันที่ 29-04-2014
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปร่วมสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
ประกาศวันที่ 11-04-2014
ชาว มมส บริจาคโลหิตสำรองให้ผู้ป่วย เตรียมรับมือหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประกาศวันที่ 09-04-2014
โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป (กลุ่มงานสารสนเทศ) ประกาศวันที่ 03-04-2014
คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 25-03-2014
มมส จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ทำบุญตักบาตรและแห่ข้าวพันก้อน”
ประจำปี 2557
ประกาศวันที่ 25-03-2014
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และ รายวิชา
0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อม
ในการประกอบอาชีพ
ประกาศวันที่ 25-03-2014
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ลงพื้นที่สำรวจห้องเรียนรวม
ประกาศวันที่ 21-03-2014
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2557 ประกาศวันที่ 05-03-2014
การดำเนินการทาสีภายนอกอาคาร
ของอาคารราชนครินทร์
ประกาศวันที่ 05-03-2014
การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกาศวันที่ 26-02-2014
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 26-02-2014
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้านการให้บริการของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 10-02-2014
มมส. จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 30-01-2014
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศวันที่ 30-01-2014
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ร่วมทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประกาศวันที่ 27-01-2014
โครงการวิจัยและพัฒนาตำราเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 27-01-2014
การสอบสัมภาษณ์ “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประกาศวันที่ 27-01-2014
มมส จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ TMEA ชิงทุนการศึกษา ประกาศวันที่ 21-01-2014
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อติดตามการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 21-01-2014
การประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557
(กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก)
ประกาศวันที่ 09-01-2014
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2557 ประกาศวันที่ 09-01-2014
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 09-01-2014
การประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
“โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศวันที่ 09-01-2014
การรับฟังการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 07-01-2014
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 ประกาศวันที่ 07-01-2014
สวัสดีปีใหม่ 2557 ประกาศวันที่ 02-01-2014
ขอขอบคุณจากใจ ประกาศวันที่ 02-01-2014
การเตรียมสถานที่เพื่อแสดงความยินดี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2555 -2556 ประกาศวันที่ 27-12-2013
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ประกาศวันที่ 27-12-2013
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 27-12-2013
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี ประกาศวันที่ 27-12-2013
5 ธันวามหาราช ประกาศวันที่ 09-12-2013
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประกาศวันที่ 09-12-2013
พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 09-12-2013
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี ประกาศวันที่ 11-12-2013
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ประกาศวันที่ 27-11-2013
ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประกาศวันที่ 27-11-2013
ลงแขกเกี่ยวข้าวนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกาศวันที่ 27-11-2013
การประชุมโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศวันที่ 27-11-2013
การประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อหารือการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 27-11-2013
การประชุมพิจารณาหารือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit - Exam) ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 19-11-2013
กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 13-11-2013
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 12-11-2013
บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5 วันปิยมหาราช ประกาศวันที่ 28-10-2013
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Learning โดยใช้โปรแกรม Moodle ประกาศวันที่ 28-10-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ประกาศวันที่ 15-10-2013
การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดตารางเรียน
ปีการศึกษา 2557
ประกาศวันที่ 14-10-2013
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และ 0021 005
ครั้งที่ 3/2556
ประกาศวันที่ 14-10-2013
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
อาคารราชนครินทร์
ประกาศวันที่ 14-10-2013
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล
สำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2556
ประกาศวันที่ 14-10-2013
การประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ/ก.พ.ร. ประกาศวันที่ 10-10-2013
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 5 ปี ประกาศวันที่ 27-09-2013
การสร้างครูด้วยระบบพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4 ประกาศวันที่ 26-09-2013
ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring ระยะที่ 4 ประกาศวันที่ 26-09-2013
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 26-09-2013
คณะผู้บริหารจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 13-09-2013
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 13-09-2013
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 11-09-2013
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 และรายวิชา 0021 005 ประกาศวันที่ 11-09-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประกาศวันที่ 11-09-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ประกาศวันที่ 23-08-2013
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนเรื่องเล่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 23-08-2013
นิสิตดุริยางคศิลป์ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 23-08-2013
คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป แสดงความยินดีกับคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ประกาศวันที่ 22-08-2013
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี ประกาศวันที่ 22-08-2013
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 22-08-2013
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา พื้นที่อีสานตอนบน ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 22-08-2013
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 21-08-2013
การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางที่ดีในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จร่วมกัน ประกาศวันที่ 07-08-2013
โครงการอบรมภาษาจีน ประกาศวันที่ 07-08-2013
อธิการบดี มมส เยี่ยมชมและให้กำลังใจนิสิตในการทดสอบ (MSU English Exit-Exam) ประกาศวันที่ 29-07-2013
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “การพัฒนาและวิจัยรูปแบบการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา” ประกาศวันที่ 29-07-2013
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน ประกาศวันที่ 29-07-2013
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (PLC) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน” ประกาศวันที่ 29-07-2013
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 “ศิษย์มอน้ำชีน้อมจิตวันทา บูชามหาบูรพาจารย์” ประกาศวันที่ 16-07-2013
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของการสอบเบื้องต้นหน่วยงานย่อย ประกาศวันที่ 16-07-2013
คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประกาศวันที่ 12-07-2013
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นตรวจสอบประสิทธิภาพการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประกาศวันที่ 04-07-2013
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อแนะนำการใช้ระบบทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ประกาศวันที่ 04-07-2013
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 04-07-2013
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ ประกาศวันที่ 04-07-2013
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556 – 2560) ประกาศวันที่ 03-07-2013
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) ประกาศวันที่ 03-07-2013
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ( PLC ) “เปลี่ยนคำถามครูสู่บทบาทใหม่ในการพัฒนานักเรียน” ประกาศวันที่ 20-06-2013
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 11-06-2013
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 05-06-2013
มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 05-06-2013
GE ให้บริการนิสิตในการสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2556 ประกาศวันที่ 05-06-2013
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ ประกาศวันที่ 05-06-2013
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 04-06-2013
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555 ประกาศวันที่ 27-05-2013
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2554 – 2563) ประกาศวันที่ 27-05-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศวันที่ 07-05-2013
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556 ประกาศวันที่ 07-05-2013
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป มมส ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศวันที่ 07-05-2013
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 07-05-2013
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 22-04-2013
การประชุมคณะกรรมการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 2/2556 ประกาศวันที่ 22-04-2013
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศวันที่ 18-04-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประกาศวันที่ 19-03-2013
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านมาตรฐานแบบทดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประกาศวันที่ 13-03-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศวันที่ 01-03-2013
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2556 ประกาศวันที่ 01-03-2013
มมส ลงนาม MOU ร่วมกับภาคการศึกษายกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ประกาศวันที่ 28-02-2013
การประชุมหารือการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 28-02-2013
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 1/2556 ประกาศวันที่ 11-02-2013
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาภายนอก และแนวทางการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา ประกาศวันที่ 11-02-2013
การประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนและปรับปรุงภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอน ครั้งที่ 1/2556 ประกาศวันที่ 30-01-2013
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2556 ประกาศวันที่ 21-01-2013
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศวันที่ 21-01-2013
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2556 ประกาศวันที่ 21-01-2013
GE เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศวันที่ 21-01-2013
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศวันที่ 17-01-2013
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจองรายวิชาศึกษาทั่วไปผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ประกาศวันที่ 17-01-2013
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศวันที่ 14-01-2013
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 14-01-2013
สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 14-01-2013
สวัสดีปีใหม่ 2556 ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 27-12-2012
สวัสดีปีใหม่ 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 27-12-2012
“สัมมนาวิชาการโครงงานพัฒนาการเรียนรู้ และเวที (Show & Share) ครูสอนดี” ประกาศวันที่ 25-12-2012
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกาศวันที่ 25-12-2012
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2556 ประกาศวันที่ 19-12-2012
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักศึกษาทั่วไป” ประกาศวันที่ 19-12-2012
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศวันที่ 12-12-2012
โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ประกาศวันที่ 07-12-2012
ชาว มมส ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 ประกาศวันที่ 06-12-2012
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2555 ประกาศวันที่ 04-12-2012
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ประกาศวันที่ 04-12-2012
สำนักศึกษาทั่วไปร่วมพิธีสวดอิติปิโสบทพุทธคุณ 56 จบ ถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ ประกาศวันที่ 15-11-2012
โครงการอบรมประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรอบรม TOEFL ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ประกาศวันที่ 12-11-2012
สำนักศึกษาทั่วไป มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ระดับดี ประกาศวันที่ 31-10-2012
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5 วันปิยมหาราช ประกาศวันที่ 24-10-2012
โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ประกาศวันที่ 24-10-2012
สำนักศึกษาทั่วไป มมส ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.อุบลราชธานี ประกาศวันที่ 15-10-2012
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ประกาศวันที่ 27-09-2012
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 3 ปี ประกาศวันที่ 26-09-2012
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการห้องเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 22-09-2012
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 22-09-2012
โครงการเสริมทักษะการเรียนเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรม
The Naked Show
ประกาศวันที่ 05-03-2012
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 28-02-2012
“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและการเขียนตำราเรียนภาษาอังกฤษ” โดยMr. David Bohlke จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ประกาศวันที่ 21-02-2012
มมส. ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์เซจง (Sejong Hakdang)
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ประกาศวันที่ 27-01-2012
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประกาศวันที่ 26-01-2012
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2554 ประกาศวันที่ 23-01-2012
โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดและเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ประกาศวันที่ 19-01-2012
พิธีเปิดศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมอเมริกัน Corner ประกาศวันที่ 19-01-2012
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกาศวันที่ 18-01-2012
สวัสดีปีใหม่ 2555 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 13-01-2012
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2555 ประกาศวันที่ 10-01-2012
โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล ประกาศวันที่ 27-12-2011
คณะผู้บริหาร มมส. ให้การต้อนรับ Dr. Jaesup Pak
หัวหน้าศูนย์ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม จาก Inje University
ประกาศวันที่ 20-12-2011
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
สำนักศึกษาทั่วไป
ประกาศวันที่ 20-12-2011
การสัมมนานำเสนอผลงานของโครงการวิจัย LLEN มหาสารคาม ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 13-12-2011
พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 13-12-2011
5 ธันวามหาราช 2554 ประกาศวันที่ 06-12-2011
พิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานเทศน์มหาชาติ ประกาศวันที่ 06-12-2011
เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 06-12-2011
โครงการส่งเสริม "การพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาจิตตื่นรู้ ด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวัน” ประกาศวันที่ 01-12-2011
โครงการประกวดผลงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ประกาศวันที่ 28-11-2011
ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ประกาศวันที่ 14-11-2011
กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 08-11-2011
นายกกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 08-11-2011
สำนักศึกษาทั่วไป มมส. ร่วมแถลงข่าวการแสดงละครเพลงเรื่อง “Man of La Mancha” ประกาศวันที่ 07-11-2011
โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
ประกาศวันที่ 17-10-2011
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประกาศวันที่ 10-10-2011
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกาศวันที่ 10-10-2011
การประชุมจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554 ประกาศวันที่ 10-10-2011
การประชุมการเตรียมความพร้อมและหารือการดำเนินการรับรายงานตัว
นิสิตใหม่ และการจัดตารางเรียน
ประกาศวันที่ 22-09-2011
โครงการกิจกรรมนำเสนอโครงงานความดีบนเวทีบอกเล่าประสบการณ์
จิตอาสา ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 20-09-2011
โครงการบริการวิชาการผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 12-09-2011
การอบรมหลักสูตร : การทำผลงานเพื่อเผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกาศวันที่ 12-09-2011
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 12-09-2011
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ประกาศวันที่ 07-09-2011
การอบรมหลักสูตร : การเขียนวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประกาศวันที่ 06-09-2011
การอบรมหลักสูตร : การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง ประกาศวันที่ 02-09-2011
งานจัดการห้องเรียนและสื่อ สำนักศึกษาทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามงานติดตั้ง LCD TV ประจำห้องเรียนรวม ประกาศวันที่ 02-09-2011
การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำป 2554 ประกาศวันที่ 01-09-2011
การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 01-09-2011
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2554 ประกาศวันที่ 24-08-2011
บุคลากร GE ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ บวงสรวงพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ประกาศวันที่ 24-08-2011
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการเกษตรทฤษฏีใหม่ กับการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่องค์ความรู้ที่ยั่งยืน” ประกาศวันที่ 16-08-2011
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 10 ประกาศวันที่ 11-08-2011
สำนักศึกษาทั่วไป และสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประกาศวันที่ 08-08-2011
โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป ภายใต้ประเด็น “การพัฒนาข้อสอบประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตกลุ่มใหญ่” ประกาศวันที่ 03-08-2011
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ประกาศวันที่ 26-07-2011
โครงการจิตอาสาพัฒนานิสิต เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้ตนเองผ่านโครงงานความดี ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 26-07-2011
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู LLEN มหาสารคาม เรื่องการจัดทำโครงงานแบบบูรณาการ ประกาศวันที่ 26-07-2011
การอบรมหลักสูตร : การวิจัยในชั้นเรียน ประกาศวันที่ 07-07-2011
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ประกาศวันที่ 04-07-2011
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาตามโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา ประกาศวันที่ 21-06-2011
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการออกข้อสอบโครงการ (MSU-Test) และ (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 20-06-2011
การอบรมหลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ประกาศวันที่ 20-06-2011
การอบรมหลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกาศวันที่ 13-06-2011
โครงการ “พัฒนาจิตเพื่อการดำรงชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา” ประกาศวันที่ 03-06-2011
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 02-06-2011
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 31-05-2011
การอบรมหลักสูตร : เทคนิคการผลิตตำราวิชาการ ประกาศวันที่ 31-05-2011
สำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศวันที่ 24-05-2011
การประชุม หารือแนวทางการจัดโครงการจัดสอบเพื่อวัดศักยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (MSU-Test) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (MSU-Admissions Test) ครั้งที่ 3 ประกาศวันที่ 10-05-2011
การอบรมหลักสูตร : การจัดการความรู้และจิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ประกาศวันที่ 10-05-2011
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 10-05-2011
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 06-05-2011
สำนักศึกษาทั่วไปรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553 ประกาศวันที่ 27-04-2011
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 27-04-2011
โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์บุคลากรสามสำนัก ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 27-04-2011
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดใหม่ ณ สำนักสงฆ์บุพพนิมิต จ.มหาสารคาม ประกาศวันที่ 20-04-2011
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 10-04-2011
บุคลากร GE ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 10-04-2011
นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 เยี่ยมชมสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 07-04-2011
สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการแก่นิสิตในการให้คำปรึกษาด้านตารางเรียน และตารางสอบ ประกาศวันที่ 01-04-2011
การปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ประกาศวันที่ 01-04-2011
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 01-04-2011
โครงการ “จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน” ประกาศวันที่ 29-03-2011
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ (KM) เพื่อเพิ่มทักษะการบริการด้านบุคลิกภาพ สำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 24-03-2011
โครงการ “เรียนรู้และทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการแบบบูรณาการ สำหรับอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย” ประกาศวันที่ 24-03-2011
บุคลากร GE ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน (5ส.) ประกาศวันที่ 16-03-2011
“การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ประกาศวันที่ 14-03-2011
การประชุมดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ประกาศวันที่ 11-03-2011
บุคลากร GE แข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 10-03-2011
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 08-03-2011
ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ Self-Access Learning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศวันที่ 03-03-2011
โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 28-02-2011
เข้าร่วมอบรม “การวัดความพึงพอใจของลูกค้า” ประกาศวันที่ 28-02-2011
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งคลังข้อสอบและศูนย์มาตรฐานการทดสอบ ครั้งที่ 1/2554 ประกาศวันที่ 28-02-2011
รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 28-02-2011
ผู้บริหาร GE ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน” ประกาศวันที่ 23-02-2011
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 2 ปี ประกาศวันที่ 22-02-2011
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมอบรม “การคิดอย่างเป็นระบบ” ประกาศวันที่ 22-02-2011
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เจาะลึกการจัดการกระบวนการอย่างเหนือชั้น” ประกาศวันที่ 22-02-2011
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เลขานุการก้าวหน้า” Advance Secretary ประกาศวันที่ 22-02-2011
บุคลากร GE เข้าร่วมอบรมการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประกาศวันที่ 21-02-2011
การประชุมโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ครั้งที่ 1/2554 ประกาศวันที่ 17-02-2011
มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่โรงเรียนสารคามพิทยาคม ประกาศวันที่ 17-02-2011
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ประกาศวันที่ 10-02-2011
การพิจารณาบรรจุโควตา MSU-Admissions Test ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 10-02-2011
“ค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด” ประกาศวันที่ 02-02-2011
ศึกษาดูงาน ณ Danang University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกาศวันที่ 24-01-2011
เข้ารับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกาศวันที่ 21-01-2011
ขอขอบคุณจากใจ และสวัสดีปีใหม่ 2554 คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 12-01-2011
สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกาศวันที่ 12-01-2011
ยิ้มรับศักราชใหม่ สังสรรค์รวมใจปีใหม่ 2554 ประกาศวันที่ 12-01-2011
สวัสดีปีใหม่ 2554 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 05-01-2011
การประชุมวางแผนจัดตารางเรียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1/2553 ประกาศวันที่ 29-12-2010
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 และร่วมวางแผนเพื่อจัดค่ายครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมกระบวนการคิด ประกาศวันที่ 27-12-2010
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศวันที่ 10-12-2010
พิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 10-12-2010
5 ธันวามหาราช ประกาศวันที่ 14-12-2010
GE ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2553 ประกาศวันที่ 05-12-2010
บันทึกความร่วมมือ “โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 05-12-2010
โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปี 2554 ประกาศวันที่ 03-12-2010
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประกาศวันที่ 03-12-2010
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ประกาศวันที่ 03-12-2010
ประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศน์มหาชาติ “เฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปที่ ๖๐” ประกาศวันที่ 25-11-2010
การประชุมพิจารณาหารือ โครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2554 ประกาศวันที่ 25-11-2010
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 8/2553 ประกาศวันที่ 17-11-2010
“การพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)” ประกาศวันที่ 17-11-2010
ร่วมโครงการประชุมการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศวันที่ 11-11-2010
ประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่/พิเศษ ประกาศวันที่ 27-10-2010
สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการสำรองที่นั่งและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2/2553 ประกาศวันที่ 27-10-2010
การประชุมคณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2553 ประกาศวันที่ 12-10-2010
ประชุมพิจารณาผลการศึกษา และวางแผนกิจกรรมการสอน รายวิชา 0001048 มนุษย์กับการใช้เหตุผล ประกาศวันที่ 08-10-2010
การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2553 ประกาศวันที่ 08-10-2010
ประชุมเพื่อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ประกาศวันที่ 29-09-2010
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1/2553 ประกาศวันที่ 28-09-2010
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน SAR ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ ประกาศวันที่ 21-09-2010
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2553 ประกาศวันที่ 17-09-2010
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการ (MSU - Test) ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 07-09-2010
ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ โครงการย่อยที่ 5/2553 ประกาศวันที่ 07-09-2010
ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มงานสารสนเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน ประกาศวันที่ 01-09-2010
บริหารห้องเรียนรวม GE เร่งซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียนรวมให้พร้อมใช้งาน ประกาศวันที่ 30-08-2010
การประชุมวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2553 ประกาศวันที่ 26-08-2010
สำนักศึกษาทั่วไป ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศวันที่ 23-08-2010
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศวันที่ 23-08-2010
โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมเทศกาลเข้าพรรษา” ประกาศวันที่ 17-08-2010
โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกาศวันที่ 17-08-2010
บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี ประกาศวันที่ 17-08-2010
การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบโครงการ MSU-Test ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 15-08-2010
การประชุมวางแผนการบริหารจัดการ แผนการจัดโครงการวัดศักยภาพผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา (MSU-Test) ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 15-08-2010
เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Authorware ประกาศวันที่ 15-08-2010
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ พันธุมชัย ประกาศวันที่ 28-07-2010
สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 28-07-2010
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตรวจเยี่ยมสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 23-07-2010
ประชุมหารือแนวทางการปรับร่างโครงการให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตตำรา พ.ศ. 2553 ประกาศวันที่ 20-07-2010
ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศวันที่ 17-07-2010
ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ ประกาศวันที่ 11-07-2010
ประชุมหารือ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรเทียบเข้า ประกาศวันที่ 10-07-2010
สำนักศึกษาทั่วไปขอบคุณกรรมการบริหารสำนักศึกษาทั่วไป ประกาศวันที่ 10-07-2010
ประชุมพิจารณากลั่นกรองกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 ประกาศวันที่ 10-07-2010
พิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกาศวันที่ 10-07-2010
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศวันที่ 10-07-2010