รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document
   ข่าว / ประกาศ
   บุคลากร
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
   งานสนับสนุนการวิจัย
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   งานแผนงานและงบประมาณ
   Download แบบฟอร์ม
   การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TEsting)
   งานหลักสูตร[เทียบโอน]
   งานวิเคราะห์และมาตราฐานข้อสอบ
   ถ่ายทอดนโยบายตามแผนกลยุทธ์ 2557-2561
 
Untitled Document
 
Untitled Document
   ระบบบริหารงาน Online
   ระบบจองห้องเรียนรวม
   ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน
   คู่มือเทียบโอนรายวิชา
   สำรองที่นั่ง Online
   โครงการเรียนล่วงหน้า
   สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
   แผนที่ มมส. เขตพื้นที่ขามเรียง
   ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
   ระบบฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
   คู่มือการทำข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์
   คู่มือการเบิกพัสดุออนไลน์
   คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
   ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียนออนไลน์
 

Untitled Document
 

ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไปจองห้องเรียนรวม Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพขยาย
 

Simple Tabber Example

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางเรียนตารางสอบ

แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 27-08-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 24-07-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 3/2556    ประกาศวันที่ 29-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 26-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 07-03-2014
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 17-01-2014
ตารางสรุปภาพรวมกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 23-12-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 19-11-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 11-10-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 21-08-2013

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ

ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2557 .

การตรวจสุขภาพบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
ประจำป 2557

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0021 005 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อม ในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 4/2557

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก – สถาบัน ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการเขียนตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 4 (สอบซ่อมครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2557

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี 2557

ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกรัก มมส น้องใหม่ร่วมปลูกหญ้า
ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ

 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th