รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document
   บุคลากร
     บุคลากรฝ่ายบริหาร
     บุคลากรกลุ่มงานบริหารฯ
     บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ
     บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   ถ่ายทอดนโยบายฯ 2557-2561
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
     คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 2558
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2554
 
Untitled Document
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานบริหารหลักสูตรศึกษาทั่วไป
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   งานแผนงานและงบประมาณ
   งานสนับสนุนการวิจัย
 
ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป


คลิกเพื่อรับชม
จองห้องเรียนรวม Online 

 

 

 

 

 

 

 

 


Simple Tabber Example

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไปรับสมัครลูกจางชั่วคราว ครั้งที่ 3 ประจำป 2558    ประกาศวันที่ 20-05-2015
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบ    ประกาศวันที่ 16-05-2015
คำสั่งไปราชการฯ ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558    ประกาศวันที่ 07-05-2015
สำนักศึกษาทั่วไปขอเชิญชวนอาจารย์สมัครสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558    ประกาศวันที่ 30-04-2015
ประกาศ สำนักศึกษาทั่วไปรับสมัครลูกจางชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำป 2558    ประกาศวันที่ 22-04-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2557    ประกาศวันที่ 20-03-2015
ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558    ประกาศวันที่ 16-01-2015
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2558    ประกาศวันที่ 05-01-2015
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557    ประกาศวันที่ 24-12-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ    ประกาศวันที่ 13-11-2014
แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์    ประกาศวันที่ 08-09-2014
แนวปฏิบัติการยืมครุภัณฑ์-พัสดุออนไลน์    ประกาศวันที่ 08-09-2014

ตารางเรียนตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2557    ประกาศวันที่ 20-03-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2557    ประกาศวันที่ 26-01-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1-2557    ประกาศวันที่ 19-12-2014
รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบปลายภาค 1    ประกาศวันที่ 21-11-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 04-11-2014
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ก    ประกาศวันที่ 17-10-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 27-08-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 24-07-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 3/2556    ประกาศวันที่ 29-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 26-05-2014

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ


ระบบสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา + สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning   + ตารางการใช้ห้องประชุม
+ Download แบบฟอร์ม   + ระบบบริหารงานออนไลน์
    + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
    + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
     ฉบับที่ 71 เมษายน 2558

.


ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ
 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th