รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document
   ข่าว / ประกาศ
   บุคลากร
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
   งานสนับสนุนการวิจัย
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   งานแผนงานและงบประมาณ
   Download แบบฟอร์ม
   การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TEsting)
   งานหลักสูตร[เทียบโอน]
   งานวิเคราะห์และมาตราฐานข้อสอบ
   ถ่ายทอดนโยบายตามแผนกลยุทธ์ 2557-2561
 
Untitled Document
 
Untitled Document
   ระบบบริหารงาน Online
   ระบบจองห้องเรียนรวม
   ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน
   คู่มือเทียบโอนรายวิชา
   สำรองที่นั่ง Online
   โครงการเรียนล่วงหน้า
   สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
   แผนที่ มมส. เขตพื้นที่ขามเรียง
   ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
   ระบบฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
   คู่มือการทำข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์
   คู่มือการเบิกพัสดุออนไลน์
   คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
   ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียนออนไลน์
 

Untitled Document
 

ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไปจองห้องเรียนรวม Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพขยาย
 

Simple Tabber Example

ตารางเรียนตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 24-07-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 3/2556    ประกาศวันที่ 29-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 26-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 07-03-2014
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 17-01-2014
ตารางสรุปภาพรวมกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 23-12-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 19-11-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 11-10-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 21-08-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 16-08-2013

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ

ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2557 .

สำนักศึกษาทั่วไปพบนิสิต ประจำปี 2557

การประชุมวิเคราะห์รูปแบบจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป

ประชุมร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 11.1.3

วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ
ณ สำนักวิทยบริการ

การประชุมเพื่อกำกับติดตาม สอบทาน
ความถูกต้อง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (กรณีสำนักศึกษาทั่วไปเป็นผู้ประสานงานหลัก)

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557
ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ

 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th