รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document
   ข่าว / ประกาศ
   บุคลากร
     บุคลากรฝ่ายบริหาร
     บุคลากรกลุ่มงานบริหารฯ
     บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ
     บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   งานสนับสนุนการวิจัย
   งานแผนงานและงบประมาณ
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   งานหลักสูตร[เทียบโอน]
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   Download แบบฟอร์ม
   การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TEsting)
   งานวิเคราะห์และมาตราฐานข้อสอบ
   ถ่ายทอดนโยบายตามแผนกลยุทธ์ 2557-2561
 
Untitled Document
 
Untitled Document
   ระบบบริหารงาน Online
   ระบบจองห้องเรียนรวม
   ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน
   คู่มือเทียบโอนรายวิชา
   สำรองที่นั่ง Online
   โครงการเรียนล่วงหน้า
   สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
   แผนที่ มมส. เขตพื้นที่ขามเรียง
   ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
   ระบบฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
   คู่มือการทำข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์
   คู่มือการเบิกพัสดุออนไลน์
   คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
 

Untitled Document
 

ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป


คลิกเพื่อรับชม
จองห้องเรียนรวม Online 

 

 

 

 

 

 

 

 Simple Tabber Example

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางเรียนตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2-2557    ประกาศวันที่ 20-03-2015
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2557    ประกาศวันที่ 26-01-2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1-2557    ประกาศวันที่ 19-12-2014
รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบปลายภาค 1    ประกาศวันที่ 21-11-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 04-11-2014
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ก    ประกาศวันที่ 17-10-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 27-08-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 24-07-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 3/2556    ประกาศวันที่ 29-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 26-05-2014

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ
ฉบับที่ 68 มกราคม 2558

.

การประชุมหารือแนวทางการร่วมกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2558

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2558

แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

เวที PLC ครูเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การฝึกอบรมครูอนุบาลในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

การประชุม KM กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์

การประชุมเพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวที PLC ครูเทศบาลเมืองมหาสารคาม (ครั้งที่ 2) เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

โครงการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระบบสารสนเทศสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
+ จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์ + จองห้องเรียนรวมออนไลน์
+ แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์ + แจ้งซ่อมออนไลน์
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ E-Testing + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + ฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
+ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ English exit-exam + เอกสารประกอบการสอน + จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
+ จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป + E-Learning + ระบบเบิกจ่ายพัสดุออนไลน์
+ เอกสารประกอบการสอน + ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน + ระบบแผนและงบประมาณ
+ เทียบโอนผลการศึกษา   + ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
+ E-Learning   + ตารางการใช้ห้องประชุม
    + ระบบบริหารงานออนไลน์
    + สืบค้นเลขที่นั่งสอบนิสิต
    + ระบบสอบย้อนหลัง
    + ประกาศนิสิตลืมบัตรประจำตัว
    + ระบบพิมพ์ซองข้อสอบ
     


ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ

 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th