รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
รักษาการผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document
   ข่าว / ประกาศ
   บุคลากร
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
   งานสนับสนุนการวิจัย
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   งานแผนงานและงบประมาณ
   Download แบบฟอร์ม
   การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TEsting)
   งานหลักสูตร[เทียบโอน]
   งานวิเคราะห์และมาตราฐานข้อสอบ
   ถ่ายทอดนโยบายตามแผนกลยุทธ์ 2557-2561
 
Untitled Document
 
Untitled Document
   ระบบบริหารงาน Online
   ระบบจองห้องเรียนรวม
   ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน
   คู่มือเทียบโอนรายวิชา
   สำรองที่นั่ง Online
   โครงการเรียนล่วงหน้า
   สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
   แผนที่ มมส. เขตพื้นที่ขามเรียง
   ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
   ระบบฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
   คู่มือการทำข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์
   คู่มือการเบิกพัสดุออนไลน์
   คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
   ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียนออนไลน์
 

Untitled Document
 

ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไปจองห้องเรียนรวม Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพขยาย
 

Simple Tabber Example

ตารางเรียนตารางสอบ

แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 27-08-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 24-07-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 3/2556    ประกาศวันที่ 29-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 26-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 07-03-2014
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 17-01-2014
ตารางสรุปภาพรวมกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 23-12-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 19-11-2013
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 11-10-2013
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2556    ประกาศวันที่ 21-08-2013

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ

ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2557 .

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการเขียนตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ครั้งที่ 4 (สอบซ่อมครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2557

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี 2557

ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกรัก มมส น้องใหม่ร่วมปลูกหญ้า

สำนักศึกษาทั่วไป ให้บริการนิสิตในการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

สำนักศึกษาทั่วไปพบนิสิต ประจำปี 2557

การประชุมวิเคราะห์รูปแบบจุลสารสำนักศึกษาทั่วไป
ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ

 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th