รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

Untitled Document
   ข่าว / ประกาศ
   บุคลากร
     บุคลากรฝ่ายบริหาร
     บุคลากรกลุ่มงานบริหารฯ
     บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ
     บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศ
   กรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป
   เกี่ยวกับสำนักศึกษาทั่วไป
   งานตารางเรียนตารางสอบ
   งานประกันคุณภาพและ ก.พ.ร.
   หลักสูตรศึกษาทั่วไป
   ประมวลภาพกิจกรรม
   งานสนับสนุนการวิจัย
   งานแผนงานและงบประมาณ
   รายงานการประชุมกรรมการประจำฯ
   งานหลักสูตร[เทียบโอน]
   รวมข้อมูลข่าวสำนักศึกษาทั่วไป
   Download แบบฟอร์ม
   การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TEsting)
   งานวิเคราะห์และมาตราฐานข้อสอบ
   ถ่ายทอดนโยบายตามแผนกลยุทธ์ 2557-2561
 
Untitled Document
 
Untitled Document
   ระบบบริหารงาน Online
   ระบบจองห้องเรียนรวม
   ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน
   คู่มือเทียบโอนรายวิชา
   สำรองที่นั่ง Online
   โครงการเรียนล่วงหน้า
   สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
   แผนที่ มมส. เขตพื้นที่ขามเรียง
   ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
   ระบบฐานข้อมูลห้องเรียนรวม
   คู่มือการทำข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์
   คู่มือการเทียบโอนผลการศึกษาออนไลน์
   คู่มือการเบิกพัสดุออนไลน์
   คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
   ระบบแจ้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียนออนไลน์
 

Untitled Document
 

ตารางการใช้ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป


คลิกเพื่อรับชม
จองห้องเรียนรวม Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Simple Tabber Example

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ    ประกาศวันที่ 28-11-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างฯ    ประกาศวันที่ 25-11-2014
ประกาศ กำหนดการเรื่อง วัน-เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียน    ประกาศวันที่ 17-12-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ    ประกาศวันที่ 13-11-2014
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่องการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย    ประกาศวันที่ 13-11-2014
แนวปฏิบัติการยืมครุภัณฑ์-พัสดุออนไลน์    ประกาศวันที่ 08-09-2014
แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์    ประกาศวันที่ 08-09-2014
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2556    ประกาศวันที่ 03-04-2014

ตารางเรียนตารางสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1-2557    ประกาศวันที่ 19-12-2014
รายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบปลายภาค 1    ประกาศวันที่ 21-11-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบปลายภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 04-11-2014
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ก    ประกาศวันที่ 17-10-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2557    ประกาศวันที่ 27-08-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 24-07-2014
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ ปลายภาค 3/2556    ประกาศวันที่ 29-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคฤดู    ประกาศวันที่ 26-05-2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 07-03-2014
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2556    ประกาศวันที่ 17-01-2014

ข่าวสารจากกลุ่มงานสารสนเทศ
ฉบับที่ 64 ประจำเดือนกันยายน 2557

.

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2557

การประชุมชี้แจงการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2557

โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะนักประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี มมส

พิธีถวายพระพรในหลวง 5 ธันวามหาราช 2557

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2556-2557

การสอบคัดเลือกเป็นบุคคลเข้าเป็นบุคลากร
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการคุมสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป
ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
บัณฑิตวิทยาลัย “โฮมโพด” (HOME POD)
ระบบบันทึกการปรับปรุง/ซ่อมแซม สภาพแวดล้อมห้องเรียนรวม
ลำดับ
รายการ
36
35
34
33
32
กิจกรรมอื่นๆ

 
   
สำนักศึกษาทั่วไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [edit]
ที่ตั้ง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
E-mail : genedu@msu.ac.th โทร 0-43754-571, 088-3404455

Website old version
genedu.msu.ac.th