หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อขอจองห้องประชุมได้ที่คุณอรทัย มัครมย์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : xxxx
[ สำหรับเจ้าหน้าที่ ]