ระบบสมัครอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

     
ข้อมูลทั่วไป (ท่านที่สมัครแล้วสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้โดยเลื่อนไปที่ลิงค์ด้านล่างของหน้าเว็บ)
   
ชื่อ *
นามสกุล *    ตำแหน่งทางวิชาการ *
     
   
ที่อยู่
     
   
โทรศัพท์ **ไม่ต้องใส่ขีด (-)          E-Mail : *
     
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
  สาขาวิชา
  สถานศึกษา
   จบเมื่อปี พ.ศ.
ป.เอก
     
ป.โท
     
ป.ตรี
     
คณะ/หน่วยงาน
*     ภาควิชา
     
ประสบการณ์สอน ปี *
โทรภายใน *
     
ความถนัดในสาขาวิชาที่สอน *
     
ต้องการสอนรายวิชา
*
     
*