ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2010
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ทม เกตุวงศา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2010, 1384, 086-2415131
อีเมล์ :
thommsu@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2094, 2020, 086-8569569
อีเมล์ :
lalidsophy@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์พรรณิกา ฉายากุล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์ (หัวหน้าภาควิชา)
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2036, 2010, 085-0075953
อีเมล์ :
tontal_l@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์อภิราดี จันทร์แสง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2010
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.ประภารัตน์ พรหมปภากร
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2026
อีเมล์ :
praparat.k@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ก่อกิจบุญ ฟูคำ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2026
อีเมล์ :
fukham@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์นวรัตน์ สภานุชาต
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
2026
อีเมล์ :
genious_kai@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2026, 086-8572030
อีเมล์ :
pimyupa.w@msu.ac.th
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดร หวานอารมณ์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2026
อีเมล์ :
wanaroudor@student.vuw.ac.nz or romud2505@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.พิลานุช ภูษาวิโศธน์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายในและภายนอก 2026/ 0833385660
อีเมล์ :
pphusawi@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์หทัย ไชยงาม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2026
อีเมล์ :
hsriampa@indiana.edu
   
   
   
อาจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2026
อีเมล์ :
intisan.c@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ ดร.กันตภณ สำแดงเดช
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2026
อีเมล์ :
sutheedej@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ดุจตะวัน อินศร
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2026
อีเมล์ :
duttawan@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
thawetoe@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์วิจิตรา อีสแตม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน2026
อีเมล์ :
wdb1979@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.พิมเสน บัวระภา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041,2012
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ดุจฉัตร จิตบรรจง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ราชันย์ นิลวรรณาภา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายในและภายนอก 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ภาคภูมิ หรรนภา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041, 2015
อีเมล์ :
art_banana@hotmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สาลี
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
081-689-5665 ภายใน 2014
อีเมล์ :
srattanopad@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094, 2020
อีเมล์ :
apinpo@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ธีระพงษ์ มีไธสง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094
อีเมล์ :
Theerapong_00@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์วิทยา อรรถโยโค
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094, 2022
อีเมล์ :
amp_lifestyle@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์ ดร.
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2094
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.วิชยา วรจินดา โยชิดะ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
   
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทร / ภายในและภายนอก 2026
อีเมล์ :
tp_srirak@hotmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา สังขพันธานนท์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทร / ภายในและภายนอก 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทร / ภายในและภายนอก 2094
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทร / ภายในและภายนอก 2099, 2041
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ชัยวัฒน์ เสาทอง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์
029418011,
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์คันธพร ช่างประเสิรฐ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์พันธ์จิต ดวงจันทร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์อรทัย สุทธิ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์รำเพย ดาวษาวะ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์มานิตา ศรีสวัสดิ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ มันทุราช
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ชนิดา สีหามาตย์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์วิรยา ตาสว่าง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ชนิดาภา สุขเจริญ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์อภิศักดิ์ สุขยิ่ง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ทัศน์ณอร เลียวประเสริฐกุล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์อรรถพล ศรีประเสริฐ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์อัครครา มะเสนา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์พิมประไพ สุภารี
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยสอน
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์พจมาน มูลทรัพย์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์พรทิพย์ สุพรรณฝ่าย
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์เรณุมาศ โคตรพัฒน์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.วิชยา โยชิดะ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์นฤทธิพล ศรีสงกา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์พันธ์จิต ดวงจันทร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์หนึ่งฤทัย จันทรคามิ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ดาลัด หริรักษ์ไพบูล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์มนัญชยา เนตรพุกกณะ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์จารุวรรณ ชาป็องทิเยร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :