รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต
   
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1126,1124
อีเมล์ :
m.nongnit@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1143
อีเมล์ :
somchai.2k@gmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์ สีพลไกร
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1126,1124
อีเมล์ :
mayaree2003@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อติชาติ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1122
อีเมล์ :
Porntip_atichart@yahoo.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120,1122
อีเมล์ :
pnanork@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.บังอร กองอิ้ม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1122
อีเมล์ :
kongimb@yahoo.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1122, 081-6019519
อีเมล์ :
ttbungorn@hotmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1110, 1118
อีเมล์ :
saengprajak@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.จุฑาพร แสงประจักษ์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120,1122
อีเมล์ :
jutha_@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.จิรภา เพชร์สม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 2210
อีเมล์ :
phetsom2000@yahoo.com
   
   
   
รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม
   
ตำแหน่ง :
รองศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1119, 1111
อีเมล์ :
jeeraphan.s@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1122
อีเมล์ :
Noppakun241@yahoo.com, Noppakun241@gmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1110, 1117
อีเมล์ :
Tosak.g@msu.ac.th
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล มีนา
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1110, 1140
อีเมล์ :
Pattanapol.m@hotmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1160, 1149, 081-8734734
อีเมล์ :
komsorn.l@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1110,1123
อีเมล์ :
mong_air@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1123
อีเมล์ :
bthaithip@yahoo.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา จูวัฒนสำราญ
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1129, 1124
อีเมล์ :
vallaya_s@hotmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฉาย กรรภิรมย์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1110, 1118, 1172
อีเมล์ :
chanchai.k@msu.ac.th
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ตลับมุข
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 1120, 1119
อีเมล์ :
chusri.t@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทร / ภายในและภายนอก 1126,1124
อีเมล์ :
nadtanet@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.อาจินต์ ไพรีรณ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
sc1-313
หมายเลขโทรศัพท์
1122
อีเมล์ :
ajinrat@gmail.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลหทัย แวงวาสิต
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
SC1-314 และ SC2-408/7
หมายเลขโทรศัพท์
1123
อีเมล์ :
k_phulphong@yahoo.com
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติไทย แก้วทอง
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
043-754246
อีเมล์ :
banchobw@gmail.com
   
   
   
อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
SC1-314
หมายเลขโทรศัพท์
1124
อีเมล์ :
wanchaisangsuk@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.เสนีย์ เครือเนตร
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
Seiney@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.ธีรชัย คุณโทถม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภัค สุระพร
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
1123
อีเมล์ :
siripuk_s@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.สาน วิไล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
1119
อีเมล์ :
sanwilai7@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.วิชญ รัชตเวชกุล
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.สุจิรา มณีรัตน์
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยสอน
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร : 043-754245 ภายใน : 1160
อีเมล์ :
sonkong2000@yahoo.com, sonkong2000@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน : 1123
อีเมล์ :
ctumpeesuwan@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
1110
อีเมล์ :
nitisak.p@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.วรรณชัย ชาแท่น
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
043-754245 ภายใน : 1119
อีเมล์ :
wannachaichatan@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน : 1123
อีเมล์ :
stumpeesuwan@yahoo.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.ปัทมาวดี เงินจันทร์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน : 1121
อีเมล์ :
pattamavadee_n@yahoo.com, pattamavadee.n@msu.ac.th
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชูกำแพง
   
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน : 1122
อีเมล์ :
s_choo@windowlive.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.ปิยนุช คะเณมา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
piyanoot_kh@hotmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
043-754245 ภายใน : 1143
อีเมล์ :
anuwat.w@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์ ดร.ภูวดล โกมณเฑียร
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
043-754245 ภายใน : 1120
อีเมล์ :
bhuvadol.g@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ กมลภพ
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :
   
   
   
อาจารย์ ดร.อุษา ทองไพโรจน์
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
043-754245 ภายใน : 1122
อีเมล์ :
uthongpairoj@gmail.com
   
   
   
อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน : 1119
อีเมล์ :
wilawan.pp@msu.ac.th
   
   
   
อาจารย์น้อย เนียมสา
   
ตำแหน่ง :
อาจารย์
สถานที่ทำงาน :
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์ :