ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบยื่นคำขอสำรองที่นั่งออนไลน์

ขอแจ้งนิสิตที่ใช้บริการทุกท่านเนื่องจากมีผู้มาติดต่อขอสำรองที่นั่งเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรองที่นั่งให้ไม่ทันตามความต้องการ จนนิสิตที่ขอสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ต้องไปดำเนินการขอสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน ทางสำนักศึกษาทั่วไปจึงขอปิดการใช้งานระบบสำรองที่นั่งออนไลน์ชั่วคราว และขอให้นิสิตไปยื่นขอสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ

ข่าว/กิจกรรม ตารางเรียน-ตารางสอบ

Untitled Document
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
รายการเอกสารข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน GE  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 2/2559 (สอบวันที่ 20 พ.ค. 60)  
ตารางเทียบเคียงรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 2/2559 รายวิชา 0031002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (จัดสอบเพิ่มเติม)  
การขอตรวจสอบคะแนนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 2/2559 (สอบวันที่ 18 มี.ค. 60)  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560