รายการที่นิสิตทำการยื่นขอสำรองรายวิชา

คำถาม ขณะทำการกดบันทึกเพื่อเลือกรายวิชาเรียนแล้วปรากฏข้อความ “ตารางเรียน/ตารางสอบซ้อนกับ รายวิชาที่ลงไว้แล้ว” ต้องทำอย่างไร
คำตอบ ให้นิสิตตรวจสอบดูว่ารายวิชานั้นๆ ตารางเรียน/ตารางสอบ ซ้อนกับวิชาที่ได้ลงทะเบียนหรือชำระเงินไปแล้วหรือไม่ หากเป็นวันเวลาเรียน หรือเวลาสอบเดียวกันแล้ว นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น

คำถาม ในกรณีที่ห้องสอบหรือเลขที่นั่งสอบกลางภาค / ปลายภาค เป็น N/A (N/A) ต้องทำอย่างไร
คำตอบ ห้องสอบหรือเลขที่นั่งสอบที่ระบุเป็น N/A (N/A) หมายถึง ไม่ระบุห้องสอบหรือเลขที่นั่งสอบ ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น นิสิตลงทะเบียนเรียนช้า , ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนช้า เป็นต้น หากเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นิสิตติดต่อที่งาน ตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป หรือหากเป็นวิชาเอก วิชาแกน วิชาพื้นฐาน ฯลฯ ให้นิสิตติดต่อที่ฝ่ายวิชาการของคณะ/วิทยาลัย เจ้าของรายวิชา

คำถาม ในกรณีที่ไม่มีบัตรนิสิตแสดงตัวในการเข้าห้องสอบ การสอบกลางภาค/ปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ต้องทำอย่างไร
คำตอบ หากนิสิตไม่มีบัตรประจำตัวนิสิตแสดงตัวเข้าห้องสอบ ให้นิสิตนำบัตรประจำตัวประชาชน/ใบอนุญาตขับขี่/บัตรที่ทางราชการออกให้บัตรใดบัตรหนึ่ง แสดงต่อกรรมการคุมสอบในการเข้า ห้องสอบทุกครั้ง

คำถาม ในวันสอบกลางภาคหรือปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง กรณีดังกล่าวนี้นิสิตสามารถดำเนินการขอสอบย้อนหลังได้หรือไม่
คำตอบ ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใด ตามวันเวลา ที่กำหนดไว้ได้ ให้นิสิตยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังต่อผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปภายในสามวันทำการ หลังจาก วันสอบตามตารางสอบวิชานั้น ซึ่งผู้อำนวยการพิจารณาตามเกณฑ์ของประกาศฯ 2 กรณี ได้แก่ 1) ป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุและอาการป่วยไว้อย่างชัดเจน 2) มีคำสั่งไปราชการ ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนงานภายใน หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น

คำถาม ในวันที่มีกำหนดสอบตามตาราง นิสิตมีกิจธุระส่วนตัวที่ต้องไปทำ กรณีนี้สามารถดำเนินการขอสอบก่อนได้หรือไม่
คำตอบ สำนักศึกษาทั่วไป ไม่มีนโยบายให้นิสิตดำเนินการขอสอบก่อนมีเพียงการสอบย้อนหลัง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาการสอบย้อนหลัง มี 2 กรณีเท่านั้น ดังที่ได้ตอบไปแล้วในข้อคำถามข้างต้นครับ

คำถาม ตารางสอบ ระบุห้องสอบเป็น P-200 ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องสอบที่อาคารใด เนื่องจากตรวจสอบในระบบแล้ว พบว่า สัญลักษณ์ P คือ อาคารพลาซ่า
คำตอบ หากนิสิตเข้าดูในตารางการใช้ห้องในระบบบริการการศึกษาแล้วนั้น ตึก P นั้นระบุเป็นอาคารพลาซ่าจริง แต่ในทางการเรียนการสอน หมายเลขห้อง P-200 หมายถึง ห้องเรียน/ห้องสอบ อาคารเภสัชศาสตร์

คำถาม ตารางสอบซ้อนกัน ซึ่งตอนลงทะเบียนเรียนนั้นไม่ซ้อนกันแต่อย่างใด ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ในการสอบกลางภาค/ปลายภาค ของมหาวิทยาลัยนั้น สำนักศึกษาทั่วไปและฝ่ายวิชาการของคณะ จะทำการกำหนดวันสอบของแต่ละหน่วยงานไว้แล้ว แต่หากนิสิตมีตารางสอบที่ซ้อนทับกัน ในดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้
     ๏ รายวิชาคณะซ้อนกับวิชาคณะ หรือรายวิชาของคณะ ซ้อนกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้นิสิตติดต่อที่ฝ่ายวิชาการของคณะ
     ๏ รายวิชาศึกษาทั่วไปซ้อนกับรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้นิสิตติดต่อที่งานตารางเรียนตารางสอบ สำนักศึกษาทั่วไป

คำถาม ทำไมคะแนนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ปรากฏในระบบ
คำตอบ สาเหตุที่คะแนนสอบนิสิตไม่ปรากฏในระบบมีหลายประการ เช่นระบายรหัสประจำตัวนิสิตไม่ถูกต้อง , ระบายรหัสวิชาไม่ถูกต้อง , ระบายกลุ่มเรียนไม่ถูกต้อง หรือไม่ระบายข้อมูลใดๆที่บ่งบอกถึงตัวนิสิตเลย

คำถาม นิสิตสามารถดำเนินการขอตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาค/ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ได้หรือไม่
คำตอบ หากนิสิตสงสัยในคะแนนสอบที่สอบได้ นิสิตสามารถทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์สำเนากระดาษคำตอบและคะแนนสอบ ยื่นต่อผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปได้ โดยผ่าน ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชานั้นๆ ก่อน