ค้นหารายการที่นิสิตยื่นขอสำรองตามรหัสนิสิต

เรื่อง  >>  
เปลี่ยนแปลงตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556
รายละเอียด
          เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2556 มีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในคาบเวลาสอบบางคาบห้องสอบไม่สามารถรองรับจำนวนนิสิตในคาบนั้นๆ ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตารางสอบรายวิชาในคาบสอบที่มีผลกระทบดังกล่าว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 17 รายวิชา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไปดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ Download >>
วันที่ประกาศ
  09-07-2013 โดย