การขอย้ายคาบสอบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและย้ายคาบสอบให้ นิสิตสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบใหม่ได้ผ่านเว็บไซต์นี้เช่นเดิม   มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ facebook: https://www.facebook.com/suleepornn.uhwha


       ข้อตกลงในการย้ายคาบสอบ
1. การย้ายคาบสอบจะย้ายได้เฉพาะคาบเวลา ไม่สามารถย้ายวันสอบได้

2. เจ้าหน้าที่จะทำการย้ายคาบสอบในช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.อย่างช้าไม่เกิน 2 ชม. หลังจากนิสิตกรอกข้อมูล (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. นิสิตจะต้องขอย้ายคาบสอบอย่างช้า 24 ชม. ก่อน 08.00 น. ของวันสอบวิชานั้นๆ(หากย้ายไม่ทันช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน! ที่ห้อง RN-103 หรือ RN-204)

4. ให้นิสิตตรวจสอบเวลาสอบใหม่โดยคลิกที่นี่ ==> www.genedu.msu.ac.th/etesting/

5. หากตรวจสอบแล้วยังไม่มีการย้ายภายใน 2 ชม. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน! ที่ห้อง RN-103 (พี่นุช) facebook: https://www.facebook.com/suleepornn.uhwha

กรอกรหัสนิสิต :
**กรอกให้ถูกไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถย้ายให้ได้
ชื่อ-สกุล:
E-Mail:
รายวิชาที่ขอย้าย(E-Testing):

กรุณาเลือกวิชาให้ตรงไม่งั้นจะย้ายไม่ได้ค่ะ

เนื่องจากชนกับรายวิชา:

**ให้ระบุ รหัสวิชา วัน เวลาสอบ ของรายวิชาที่ชนกับรายวิชาที่นิสิตสอบ E-Testing เช่น "ชนกับวิชา 0023002 สอบวันที่ 20 เมษายน 56 เวลา 10.30-12.30 น."
ช่วงเวลาใหม่ที่ต้องการสอบ:

**ให้ระบุช่วงเวลาที่นิสิตว่างในวันนั้นๆ โดยระบุทุกช่วงเวลาที่ไม่มีสอบในวันดังกล่าว เช่น "วันที่ 20 เมษายน 56 ว่าง 08.00-10.00 น. และ 13.00-18.00 น."