แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับสมัครสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หากท่านลงทะเบียนแล้วสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้โดย==>คลิกเพื่อเลือกรายวิชาหรือพิมพ์ใบสมัคร

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์==>คลิกเพื่ออ่านคู่มือ

คำนำหน้า:
ชื่อ :
สกุล:
upload รูปภาพของผู้สมัคร:

**รูปภาพจะถูกนำไปใช้ในการจัดทำทำเนียบอาจารย์(ขนาดภาพที่แนะนำ width=180px height=200px)
ตำแหน่ง:
ความเชี่ยวชาญ:

**ระบุความเชี่ยวชาญและ/หรือสาขาวิชาที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ(ระบุได้มากกว่าหนึ่ง)
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:

ภาควิชา:
คณะ/วิทยาลัย:
e-mail:
เบอร์มือถือ :
Line ID:

เบอร์โทรภายใน:
วุฒิการศึกษา(ปริญญาตรี):
ชื่อปริญญา: 
สถานศึกษา:
วุฒิการศึกษา(ปริญญาโท):
ชื่อปริญญา: 
สถานศึกษา:
วุฒิการศึกษา(ปริญญาเอก):
ชื่อปริญญา: 
สถานศึกษา:
ประสบการณ์การสอน:

**ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษากรอกเป็นจำนวนปี
ประสงค์เป็นผู้ประสานงานรายวิชา:
ประสงค์ ไม่ประสงค์
ประเด็นคอร์สอบรมที่สนใจ:


ความสนใจใช้ e-learning
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
:
สนใจ ไม่สนใจ
ความสนใจใช้ smart classroom
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
:
สนใจ ไม่สนใจ
ประสบการณ์การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558):
เคยสอน ไม่เคยสอน

**กรณีเคยสอนให้อาจารย์กรอกรหัสวิชาตัวอย่าง 0036011,0036007,0033004 เป็นต้น
การเข้าร่วมโครงการ:

วันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 2563 วันพุธที่ 12 ก.พ. 2563
โครงการ “สร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)” เวลา 09.00-12.00 น.(ต้องเข้าร่วม)