รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
Assoc.Prof. Dr.Keartisak Sriprateep
   
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กำกับดูแลการปฏิบัติงานสำนักศึกษาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2070
อีเมล์ :
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
Asst.Prof.Dr.Noppadol Sangiamsak
   
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กำกับดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร สำนักศึกษาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2105
อีเมล์ :
   
   
อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
 
   
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กำกับดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2105
อีเมล์ :
   
   
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
Dr.Ritthikrai Chai-ngam
   
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กำกับดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
   
   
อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
Dr.Anyarat Nattheeraphong
   
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กำกับดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายภาษาต่างประเทศและกิจการพิเศษ สำนักศึกษาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2105
อีเมล์ :
   
   
นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
Mrs.Pacharanan Srikaenjan
   
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2115
อีเมล์ :