รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
Assoc.Prof.Dr.Kiadtisak Seeprateep
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
 
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์
Asst.Prof.Dr.Noppadol Sangiamsak
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
 
   
     
อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ชัยงาม
Dr.Ritthikrai Chai-ngam
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
 
   
     
อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
Dr.Anyarat Nattheeraphong
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการโดยตำแหน่ง
 
 
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
Asst.Prof.Dr.Kanokporn Rattanasuteerakul
   
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 
   
   
   
   
ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น
Prof.Dr.Wichian Maktun
   
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 
   
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
Asst.Prof.Dr.Jantip Kanjanasil
   
ตำแหน่ง :
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 
   
   
 
   
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา
Professor Dr. Preecha Prathepha
   
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายวิชาการและวิจัย
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
   
   
   
อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
Dr.Monruedee Chawwarat
   
ตำแหน่ง :
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายพัฒนานิสิต
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
   
   
   
นางพรพิมล มโนชัย
Mrs. Pornpimon Manochai
   
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
Asst.Prof.Dr.Chatklaw Jareanpon
   
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
Dr.Dutchat Jitbanjong
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
กรรมการและเลขานุการ