ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสาวศุภรัตน์ นามมุงคุณ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
พัฒนาอาจารย์
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
-
อีเมล์ :
-
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2105
การศึกษา :
     
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :