ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายกรกต ถานสีนาม
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม RN1-407, 409, 410, 507, 509, 510
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
aood_msu@windowslive.com
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2112
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :