ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสาวช่อลัดดา คำธานี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานเอกสารประกอบการสอน
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
จัดทำวารสารสำนักศึกษาทั่วไป , Update ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักฯ , ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ , ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ , ออกแบบจัดทำ ป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์สำนักฯ , ดูแลและจัดเก็บฐานข้อมูลภาพของสำนักฯ , งาน กพร. ตัวชี้วัดที่ 6.1.1ระดับความสำเร็จสู่การพัฒนาสู่สากล และ ตัวชี้วัดที่ 10.1.4 ระดับความสำเร็จของการเตรียมการเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบ E-Testing
อีเมล์ :
pk_woo.doo (at) hotmail.com
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2017
การศึกษา :
ปริญญาตรี นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต    2549 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความสนใจพิเศษ :
โปรแกรม Photoshop
 
การศึกษาดูงาน :
1. ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ทรู คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2552
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
1. ด้านกราฟฟิค
2. Sales พนักงานขายอุปกรณ์โรงงาน
3. 
 
การเข้าร่วมอบรม :
1. โครงการฝึกอบรม เรื่อง "กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์" 16 - 18 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
2. โครงการพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน งานศึกษาทั่วไป ที่จังหวัดกาญจนบุรี
3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง กลยุทธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์สำนักศึกษาทั่วไป ในวันที่ 16 - 18 ก.พ. 2552 ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี
4. โครงการการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 19 - 21 มิ.ย. 2552 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
5. โครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 19 - 21 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" 2 - 8 ส.ค. 52 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
 
Profile :
http://www.hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do?userid=250528177