ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานภูมิทัศน์
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
paetong2499 (at) hotmail.com
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2113
การศึกษา :
ปริญญาตรี ศศบ.(การจัดการทั่วไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
1. ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ทรู คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2552
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
1. โครงการพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอน งานศึกษาทั่วไป ที่จังหวัดกาญจนบุรี
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง กลยุทธ์กับการพัฒนายุทธศาสตร์สำนักศึกษาทั่วไป ในวันที่ 16 - 18 ก.พ. 2552 ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี
3. โครงการการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 19 - 21 มิ.ย. 2552 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
4. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นงานประกันคุณภาพการศึกษา และเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ในวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 2552 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. โครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 19 - 21 มิ.ย. 52 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
Profile :