ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสาวปภาวรินทร์ กันยารัตน์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ศูนย์ภาษา และการสอบ MSU English Exit-Exam
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
siripornkanya412(at)gmail.com
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2113
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
1. เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2551 เรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว
2. ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :