ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสาวสุนิษา  ภูอกิจ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอน
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
-
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2006
การศึกษา :
บัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ทุน พสวท.)   2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ    2554 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ทุน พสวท.)   2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิจัย Cert. in Research Methods in Science Education, Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Wisconsin-Madison(ทุน สสวท.)   2547 University of Wisconsin-Madison,USA
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา(ทุน สควค.)   2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
1. สลักจิต สุขช่วย ประสาท เนืองเฉลิม. 2552. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กับผังมโนทัศน์ และการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 28(2): 64-74.
2. ภฤดา เลียบสูงเนิน ประสาท เนืองเฉลิม. 2552. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 28(2): 95-103.
3. Wongsri, P. and Nuangchalerm, P. 2010. Learning Outcomes of Socioscientific issues-based and Conventional Learning Activities. Journal of Social Sciences. 6 (2): 240-243.
4. Panasan, M. and Nuangchalerm, P. 2010. Learning Outcomes of Inquiry-based and Project-based Learning Activities. Journal of Social Sciences. 6 (2): 252-255.
5. Nuangchalerm, P. and Prachagool, V. 2010. Influences of Teacher Preparation Program on Preservice Science Teachers? Beliefs. International Education Studies. 3(1): 87-91.
6. Nuangchalerm, P. and Charnsirirattana, D. 2010. A Delphi Study on Brain-based learning in Science. Canadian Social Science. 6(4): inpress.
7. Nuangchalerm, P. and Kwuanthong, B. 2010. Teaching ?Global Warming? through Socioscientific issues-based Instruction. Asian Social Science. 6(8): 42-47.
8. Nuangchalerm, P. 2010. Internet User and Electronic Journals Perception: An Inservice Science Teacher Study. Journal of Applied Sciences Research. 6(5): 447-452.
9. Wongchantra, P. and Nuangchalerm, P. 2011. Effects of Environmental Ethics Infusion Instruction on Knowledge and Ethics of Undergraduate Students. Research Journal of Environmental Sciences. 5(1): 73-77.
10. รติพร ศรีลาดเลา ประสาท เนืองเฉลิม อดิศักดิ์ สิงห์สีโว. 2552. การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นและแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 11(3): 43-54.
11. Nuangchalerm, P. and Charnsirirattana, D. 2010. A Delphi Study on Brain-based learning in Science. Canadian Social Science. 6(4): 141-146.
12. Wongchantra, P. and Nuangchalerm, P. 2011. Effects of Environmental Ethics Infusion Instruction on Knowledge and Ethics of Undergraduate Students. Research Journal of Environmental Sciences. 5(1): 73-77.
13. Nuangchalerm, P. 2010. Engaging Students to perceive Nature of Science through Socioscientific Issues-based Instruction. European Journal of Social Sciences. 13(1): 34-37.
14. Polyiem, T., Nuangchalerm, P., Wongchantra, P. 2011. Learning Achievement, Science Process Skills, and Moral Reasoning of Ninth Grade Students Learned by 7E Learning Cycle and Socioscientific issues-based Learning. Australian Journal of Basic and Applied Science. 5(10): 257-264.
15. Nuangchalerm, P., Prachagool, V. and Sriputtha, P. 2011. Online Professional Experiences in Teacher Preparation Program : A Preservice Teachers Study. Canadian Social Science. 7(5): 116-120.
16. Chansirisira, P., Nuangchalerm, P., Khamkong, S. and Morakot, N. P. 2011. MSU-Test: A Tool for Measuring Students’ Achievement. Canadian Social Science. 7(5): 121-123.
17. Nuangchalerm, P. 2011. In-service Science Teaches’ Pedagogical Content Knowledge. Studies in Sociology of Science. 2(2): (accepted).
18. Nuangchalerm P., Sangpradub N. and Hanjavanit C. Microhabitat and Diet of Leptocerus sp. in Phromlaeng and Yakruae Streams at Nam Nao National Park, Thailand. in Y.J. Bae (Editor). 2001. The 21st Century and Aquatic Entomology in East Asia. Korean Soc. Aquatic Entomol., Korea. pp. 135-140.
19. Nuangchalerm, P. 2007. Development of Indigenous Science Instructional Model. Proceeding of the 1st International Conference on Educational Reform 2007. November 9-11, 2007. Khon Kaen, Thailand. 329-340.
20. Nuangchalerm, P., Sangpradub, N. and Hanjavanit, C. 2006. Ecological Studies on a Tube-case Maker Setodes sp.1 (Trichoptera : Leptoceridae). in S. Uchida and T. Kishimoato (Editors). Biology of Inland Waters. Suppl. 1. Scientific Research Society of Inland Water Biology. Japan. pp. 3-8.
21. Wongchantra, P., Boujai, P., Sata, W. and Nuangchalerm, P. 2008. A Development of Environmental Education Teaching Process by Using Ethics Infusion for Undergraduate Students. Pakistan Journal of Social Sciences. 5(9): 941-944.
22. Phongutta, R., Tayraukham, S. and Nuangchalerm, P. 2008. Comparisons of Mathematics Achievement, Attitude towards Mathematics and Analytical Thinking between Using the Geometer's Sketchpad Program as Media and Conventional Learning Activities. Proceeding of the 6th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA 2008). June 29 - July 2, 2008. Orlando, Florida, USA.
23. Nuangchalerm, P. 2008. Reinforcement of Science learning through Local Culture : A Delphi Study. Proceeding of the International Conference on Educational Leadership in Cultural Diversity and Globalization (ICFE). April 8-11, 2008. Phuket, Thailand. 414-417.
24. Nuangchalerm, P. 2009. Implementing Professional Experiences to prepare Preservice Science Teachers. The Social Sciences. 4(4): 388-391.
25. Nuangchalerm, P. 2008. Implementing Professional Experiences to prepare Preservice Science Teachers. Paper accepted to present in the Second Pacific Rim Conference on International Education. October 24-26, 2008. Illinois, Chicago, USA.
26. Nuangchalerm, P. 2009. Preservice Teachers Perception about Nature of Science. The Social Sciences. 4(5): 463-467.
27. Nuangchalerm, P. 2009. Development of Socioscientific Issues-based Teaching for Preservice Science Teachers. Journal of Social Sciences. 5(3): 239-243.
28. Nuangchalerm, P. and Thamasena, B. 2009. Cognitive Development, Analytical Thinking, and Learning Satisfaction of Second Grade Students learned through Inquiry-based Learning. Asian Social Science. 5(10): 82-87.
29. Phongutta, R., Tayraukham, S. and Nuangchalerm, P. 2009. Comparisons of Mathematics Achievement, Attitude towards Mathematics and Analytical Thinking between Using the Geometer's Sketchpad Program as Media and Conventional Learning Activities. Australian Journal of Basic and Applied Science. 3(3): 3036-3039.
30. Pangma, R., Tayraukham, S., and Nuangchalerm, P. 2009. Causal Factors Influencing Adversity Quotient of Twelfth Grade and Third-Year Vocational Students. Journal of Social Sciences. 5(4): 466-470.
31. Pimta, S., Tayruakham, S. and Nuangchalerm, P. 2009. Factors Influencing Mathematic Problem-Solving Ability of Sixth Grade Students. Journal of Social Sciences. 5(4): 381-385.
32. Nuangchalerm, P. and Prachagool, V. 2010. Promoting Transformative Learning of Preservice Teachers through Contemplative Practices. Asian Social Science. 6(1): 95-99.
33. ประสาท เนืองเฉลิม. 2552. ความคิดเห็นและความต้องการของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 11(1): 47-60.
34. ทิฆัมพร ยุทธเสรี ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. ผลการจัดกิจรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารนเรศวร พะเยา. 1(3): 205-208.
35. ทัศน์มน หนูนิมิตร ประสาท เนืองเฉลิม ชวลิต ชูกำแพง. 2551. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผังความคิดและแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(3): 57-65.
36. สิริลักษณ์ สายเพชร ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. ผลการจัดกิจรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารนเรศวร พะเยา. 1(2): 167-170.
37. ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. การรับรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(2): 35-45.
38. สุมาลี จุลลาศรี นิราศ จันทรจิตร ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(2): 92-98.
39. รัชภูมิ แพงมา สมบัติ ท้ายเรือคำ ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(1): 36-47.
40. ปฏิพัฒน์ อุดรไสว ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(4): 15-26.
41. เกิดศิริ ทองนวล ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 12: 101-116.
42. ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. ความต้องการในการศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1(2): 43-48.
43. พิทักษ์ สวนดี นิราศ จันทรจิตร ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1(2): 71-76.
44. ประสาท เนืองเฉลิม. 2548. การบูรณาการความรู้พื้นบ้านกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ป่าปู่ตา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 3(1) : 17-30.
45. ประสาท เนืองเฉลิม นฤมล แสงประดับ ชุติมา หาญจวณิช. 2544. ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาบางประการของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ Leptoceridae (Trichoptera: Leptoceridae) ในลำธารห้วยพรมแล้งและห้วยหญ้าเครือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 17(1): 56-64.
46. ประสาท เนืองเฉลิม. 2554. ข้อค้นพบทางประสาทวิทยากับการเรียนการสอน. วารสารครุศาสตร์สาร. 4(1): 241-249.
47. ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด Socioscientific. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2(3) : 99-106.
48. เรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา สมบัติ ท้ายเรือคำ ประสาท เนืองเฉลิม. 2551. การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer?s Sketchpad เรื่อง พาราโบลา. วารสารวิชาการ. 11(3): 83-86.
49. ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design). วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 26(2): 82-88.
50. ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ 7 ขั้น. วารสารวิชาการ. 10(4): 25-30.
51. ประสาท เนืองเฉลิม. 2550. มิติวิทยาศาสตร์พื้นบ้านสู่การเรียนการสอน. วารสารวิชาการ. 10(2): 24-28.
52. ประสาท เนืองเฉลิม. 2548. เรียนวิทยาศาสตร์จากของเล่นพื้นบ้าน. วารสารวิชาการ. 8(4): 17-24.
53. ประสาท เนืองเฉลิม. 2547. พหุปัญญา : แนวคิดแห่งปัญญาเพื่อการเรียนรู้. วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน. 1(1): 8-13.
54. ประสาท เนืองเฉลิม. 2546. วิทยาศาสตรศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 11(2): 65-68.
55. ประสาท เนืองเฉลิม. 2546. การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัยศึกษา. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 7(3): 23-29.
56. ประสาท เนืองเฉลิม. 2546. ของเล่นระดับปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการ. 6(3): 66-72.
57. ประสาท เนืองเฉลิม. 2546. ของเล่นระดับปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. วารสารการศึกษา กทม. 26(11): 13-17.
58. ประสาท เนืองเฉลิม. 2546. กระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. หน้า 35-37.
59. ประสาท เนืองเฉลิม. 2545. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยศึกษา. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 6(4): 20-26.
60. ประสาท เนืองเฉลิม. 2545. อินเทอร์เนทกับการเรียนรู้แบบก้าวกระโดด. วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10(3): 17-18.
 
ประสบการณ์ทำงาน :
1. 7 มกราคม 2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. 1 มิถุนายน 2549 - 6 มกราคม 2552 อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. กรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
4. กรรมการปรับปรุงร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
5. กรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
6. คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. กรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
8. กรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
9. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
11. กรรมการบริหารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
13. กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
14. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม
15. ผู้เชี่ยวชาญตามโครงการพัฒนาครูผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16. กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. หัวหน้าบรรณาธิการวารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. กองบรรณาธิการวารสารสาระคาม
Editorial Board Review วารสาร Science Education Review
Editorial Board Review วารสาร Electronic Journal of Science Education
Reviewer, International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2010
Reviewer, International Conference on Society and Information Technologies: ICSIT 2011
Reviewer, The 7th International Conference on Natural Computation and the 8th
International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
Reviewer, SciAlert Journals
Reviewer, International Education Studies
Reviewer, Education Research and Reviews
19. Reviewer, Journal of Education, Informatics and Cybernetics (JEIC)
Member of International Institute of Informatics and Systemics (IIIS))
Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Humanities and Social Sciences, World Academy of Science, Engineering and Technology
20. คณะทำงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Education Reform 2007 (ICER 2007-2010)(1st-3rd)
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :