ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสุลีพร อยู่หว้า
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
กพร./ประกันคุณภาพ
อีเมล์ :
suleeporn.u (at) msu.ac.th
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2057
การศึกษา :
ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)  2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท กำลังศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาระบบสารสนเทศ)  (M.Sc. Information Technology)  2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความสนใจพิเศษ :
Image Processing, network, Database และการพัฒนาเว็บไซต์
 
การศึกษาดูงาน :
1. ศึกษาดูงานระบบการจัดการสารสนเทศ บริษัทในกลุ่ม ซีดีจี (CDG Group), บริษัทแอลฟาเมติก (Alphametics)
2. ศึกษาดูงาน ณ Software Park, บริษัทไอพีเอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี และหน่วยวิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ (BAL-LABs Research) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2552
3. ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ทรู คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยรังสิต ในระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2552
4. ศึกษาดูงาน โครงการ "การพัฒนางานวิเคราะห์และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป" ณ กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฏาคม 2552
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
1. นัฐธริยา เหล่าประชา, สุลีพร อยู่หว้า และชุมศักดิ์ สีบุญเรือง , "ระบบประเมินจากแบบฟอร์มอัติโนมัติ",วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ครั้งที่ 2,2549.
 
ประสบการณ์ทำงาน :
1. อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พฤศจิกายน 2548-มีนาคม 2552)
2. นักวิชาการศึกษา งานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เมษายน 2552-ปัจจุบัน)
 
การเข้าร่วมอบรม :
1. การอบรมการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ปริญญาตรี)
2. การอบรม .Net (c#) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ปริญญาตรี)
3. การอบรม .Net (asp) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ปริญญาตรี)
4. วิทยากรการอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ในปี 2545(ปริญญาตรี)
5. อบรมโครงการสร้างศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-4
6. อบรม Introduction Application Programming by Visual C# คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. (14-15 มีนาคม 2552)(ปริญญาโท)
7. อบรม Computer Abuse ACT คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. (21 มีนาคม 2552)(ปริญญาโท)
8. อบรม Introduction to PHP & MySQL, Adv PHP using google API และ Web Service by PHP Nusoap คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. (28-29 มีนาคม, 4-5 เมษายน 2552)(ปริญญาโท)
9. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นงานประกันคุณภาพการศึกษา และเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเองของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ในวันที่ 15 - 16 มิ.ย. 2552 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน SAR ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2553” ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2553 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
Profile :