ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
doraemon@msu.ac.th
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2017, 2113
การศึกษา :
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) M.Sc. (Computer Science)  2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์) B.Sc. (Applied Statistics)  2547 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
1. ศึกษาดูงาน การให้บริการชำระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-banking) ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาดูงาน Communication Asia 2007 ณ ประเทศสิงค์โปร
3. ศึกษาดูงาน การให้บริการชำระเงินผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส (e-banking) ณ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด กรุงเทพมหานคร
4. ศึกษาดูงานมหกรรมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศึกษาดูงานระบบงานทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
13. ศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ/สำนักทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
1. Nuangchalerm, P., Sakkumduang, K., Uhwha, S. and Chansirisira, P. (2014). Implementing E-Learning Designed Courses in General Education. Asian Journal of Education and E-Learning. 2(4): 259-263.
 
ประสบการณ์ทำงาน :
1. นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ (13 ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน)
2. นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (15 ธ.ค. 2554 - 12 ก.พ. 2555)
3. พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฎิบัติหน้าที่ดูแลระบบบริการการศึกษา(1 ต.ค. 2550 - 14 ธ.ค. 2554)
4. อาจารย์ (สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (ปีการศึกษา 2550 - ปัจจุบัน)
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปฎิบัติหน้าที่ดูแลระบบบริการการศึกษา (1 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550)
6. นักวิชาการศึกษา งานกองทุนฯ (กยศ./กรอ.) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 เม.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2548)
7. นักวิชาการศึกษา งานกองทุนฯ (กยศ./กรอ.) กองบริการการศึกษา (เดิมงานกองทุนฯ สังกัด กองบริการการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (22 พ.ย.. 2547 - 31 มี.ค. 2548)
8. อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2547)
9. ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากแผนก Debt Control ฝ่าย Debt Control & Collecttion (สำนักงานใหญ่) , บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC
 
การเข้าร่วมอบรม :
1. วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2554 โครงการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อการจัดทำ KPI เป้าหมายตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. 16 ธันวาคม 2554 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. วันที่ 17-19 มกราคม 2555 เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Strategic Planning) ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร
4. วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยโปรแกรม D4L+P"
 
Profile :