ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสาวยุภา พลตื้อ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
งานพัฒนาอาจารย์
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
num_msu@hotmail.com
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2017
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :