ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายสิมมา กานุมาร
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม SC2-101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 1144
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :