ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นางสาวสุพัตรา โยธะคง
ตำแหน่ง :
พนักงานรักษาความสะอาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องทำงาน
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
อีเมล์ :
-
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 1271
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :