ข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม


 
ชื่อ- สกุล :
นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
ตำแหน่ง :
คนสวน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
คนสวน
ความรับผิดชอบอื่นๆ :
Garden/Location
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
เบอร์ภายใน 2113
การศึกษา :
ความสนใจพิเศษ :
 
การศึกษาดูงาน :
 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์ :
 
ประสบการณ์ทำงาน :
 
การเข้าร่วมอบรม :
 
Profile :