ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ศักดิ์คำดวง
Acting.Sub.Lt Krissada Sakkumduang
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ /งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2017, 2113
อีเมล์ :
doraemon@msu.ac.th
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสุลีพร อยู่หว้า
Mrs.Suleepornn Uhwha
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2057
อีเมล์ :
suleeporn.u (at) msu.ac.th
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสาวช่อลัดดา คำธานี
Miss Chorladda Kamtanee
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2017
อีเมล์ :
pk_woo.doo (at) hotmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสาวสุนิษา  ภูอกิจ
Miss Sunisa Puakij
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
เครือข่ายอาจารย์ผู้สอน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2006
อีเมล์ :
-
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์
Mr.Phanupong Kongsawat
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานพัฒนานิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2006
อีเมล์ :
-
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสาวปภาวรินทร์ กันยารัตน์
Miss Paphawarin Kanyarat
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ศูนย์ภาษา และการสอบ MSU English Exit-Exam
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
siripornkanya412(at)gmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสาวยุภา พลตื้อ
Miss Yupa Poltue
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานพัฒนาอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2017
อีเมล์ :
num_msu@hotmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร
Mr.Channarit Aranmit
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
-
อีเมล์ :
-
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายมานะ ภูพันนา
Mr. Mana Phoopanna
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการช่างศิลป์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสาวณฐพร สีบัวลา
Miss Nataporn Seebuala
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานพัฒนาอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
nataporn5025@gmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายสมชาย ศรีธรณ์
Mr.Somchay Sirton
   
ตำแหน่ง :
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2017
อีเมล์ :
niy.com@hotmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายสิมมา กานุมาร
Mr. Simma Ganumarn
   
ตำแหน่ง :
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม SC2-101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
1144
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายมนตรี สุทธิสม
Mr.montree suttisom
   
ตำแหน่ง :
นายช่างเทคนิค
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม P-200 / Ph-410,B200
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
3748
อีเมล์ :
pan_msu@hotmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายณรงค์ศักดิ์ เหล่าโพธิ์แดง
Mr. Narongsak Lowhphodang
   
ตำแหน่ง :
ช่างพิมพ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายสุรชัย แสนตอ
Mr. Surachai Santore
   
ตำแหน่ง :
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายกนกศักดิ์ ประฌามวงค์
Mr. Kanoksak Prachamwong
   
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พิมพ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายอดิศักดิ์ แก้วรุณา
Mr.Adisak Kaewruna
   
ตำแหน่ง :
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายสำเร็จ ภูแข่งหมอก
Mr. Samrej Phookangmok
   
ตำแหน่ง :
พนักงานบริการ
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายไพรรินทร์ วรรณโยธา
Mr. Pairin Wonyota
   
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พิมพ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายสุวิทย์ สุนทรพิศ
Mr.Suwit Sunthon-pit
   
ตำแหน่ง :
คนสวน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
คนสวน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นางสาวสุพัตรา โยธะคง
Miss Supattra Yotakong
   
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลสำนักพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
1271
อีเมล์ :
-
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายประสาท เสนาราช
Mr.Prasart Sena-rath
   
ตำแหน่ง :
คนสวน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
คนสวน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายอุดมพงษ์ แพงจันทร์
Mr.Udompong Phang-veangchan
   
ตำแหน่ง :
คนสวน
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
คนสวน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายประยงค์ ศรีแก่นจันทร์
Mr. Prayong  Srikaenjan
   
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานจัดการห้องเรียน และสื่อ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2113
อีเมล์ :
paetong2499 (at) hotmail.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายกรกต ถานสีนาม
Mr.korrakot Thanseenam
   
ตำแหน่ง :
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ดูแลห้องเรียนรวม RN1-407, 409, 410, 507, 509, 510
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
2112
อีเมล์ :
aood_msu@windowslive.com
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายธีระวัฒน์ เวียงอินทร์
Mr.Teerawat Wieng-in
   
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
งานซ่อมบำรุง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
-
อีเมล์ :
-
แผนการปฏิบัติงาน
   
   
นายสันติ แก้วกัลยา
Mr.Santi Kawkulya
   
ตำแหน่ง :
ช่างพิมพ์
หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
ช่างพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล์ :
แผนการปฏิบัติงาน