ภาระงานหลักงานโรงพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป

1. เล่มวิทยานิพนธ์
   1.1 ตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ก่อนการเข้าเล่ม
   1.2 รายงานการรับเล่มวิทยานิพนธ์
   1.3 รายงานการส่งเล่มวิทยานิพนธ์
   1.4 รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์
   1.5 รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์
2. จุลสาร
   2.1 รายงานการรับ /การส่งจุลสาร
   2.2 รายงานจำนวนการจัดทำจุลสารในแต่ละเดือน
3. เอกสารงานทั่วไป/เอกสารประกอบการสอน
   3.1 รายงานการใช้บริการสำนักพิมพ์ สำนักศึกษาทั่วไป เป็นรายบุคคล
   3.2 รายงานการใช้กระดาษ
   3.3 รายงานการใช้มิเตอร์
4. ข้อสอบ
   4.1 รายงานจำนวนชุดข้อสอบ
   4.2 รายงานการใช้กระดาษในการจัดทำข้อสอบ