รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 12 เดือน
สำนักศึกษาทั่วไปได้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัว ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
1.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า(ก.พ.ร.) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
1.3.2 ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สกอ.(2.2),ก.พ.ร.) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
1.4.2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต้อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน(สมศ.)เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
6.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
7.1.1 ระดับความสำเร็จของการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนงานดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบ่งชี้หลัก เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 8
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 10
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 11
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 12
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 13
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 14
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 15
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 16
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 17
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 18
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 19
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 20
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 21
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 22
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 23
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 24
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 25
7.1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการที่กำหนด (สกอ.(1.2))เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
7.1.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.(7.2)) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 8
7.1.6 ระดับความสำเร็จของการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ.(7.8)) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
7.2.2 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไก การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำ การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ.(8.1)) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 8
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 10
7.2.3 ระดับความสำเร็จของร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน(ก.พ.ร.) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
7.4.3 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ(สมศ.) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
7.5.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและแระสิทธิภาพ (สกอ.(7.4)) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
7.6.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ก.พ.ร.) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.4
8.1.3.3 มาตรการประหยัดพลังงาน เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
8.1.3.2 น้ำมัน เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
8.1.4 ระดับความสำเร็จของการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน (สกอ.(8.2)) เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 8
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 10
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 11
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 12
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 13
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 14
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 15
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 16
10.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการจัดสอบที่มีประสิทธิภาพ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 8
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 10
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 11
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 12
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 13
10.1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์มาตรฐานการทดสอบ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
10.1.3 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งคลังข้อสอบ เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
10.1.4 ระดับความสำเร็จของการเตรียมการเพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบ E-Testing เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 8
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 9
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 10
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 11
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 12
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 13
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 14
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 15
10.1.5 ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 6
เอกสารอ้างอิงหมายเลข 7