ข้อมูลประกันคุณภาพ 2552
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
  • การกำหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้
  • รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2552
  • รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2552
  • รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2552
  • รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2553
  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 1
  • รายงานผลการดำเนินงานรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2
  • รายงานการประเมินตนเอง วงรอบ 2552