คำชี้แจง :: ให้เลือกประเภทหรือหมวดหมู่เอกสารทางด้านซ้ายมือ หรือสืบค้นจากคีย์เวิร์ดสำคัญ

# 30 รายการที่มีผู้อ่านมากที่สุด


# ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2538 [อ่าน 112]
# แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ [อ่าน 96]
# ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙ [อ่าน 95]
# ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง [อ่าน 91]
# ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน [อ่าน 91]
# ระเบียบ ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 [อ่าน 88]
# ใบสำคัญรับเงิน [อ่าน 86]
# ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 [อ่าน 84]
# ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง [อ่าน 81]
# บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ [อ่าน 81]
# ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 [อ่าน 78]
# บก.111 [อ่าน 74]
# การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง [อ่าน 72]
# วิธีการคำนวณภาระงานสอน [อ่าน 72]
# ใบสำคัญรับเงินวิทยากร [อ่าน 71]
# ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560  [อ่าน 70]
# แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน [อ่าน 68]
# ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ [อ่าน 68]
# ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552 [อ่าน 67]
# ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ [อ่าน 66]
# การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557 [อ่าน 65]
# การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา [อ่าน 64]
# ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 [อ่าน 64]
# บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ [อ่าน 64]
# แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ [อ่าน 64]
# แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ [อ่าน 61]
# บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง [อ่าน 60]
# การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 [อ่าน 59]
# ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน [อ่าน 57]
# ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2551 [อ่าน 55]

==========================================