Title"ประกาศ"
Count
ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙
42
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
14
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560
37
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560
34
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2551
28
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553
23
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลัเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552
24
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
18
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
19
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา
26
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557
28
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
27
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552
26